เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่

รายงานประจำปี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

รายงานประจำปี 2563

รายงานประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2561

รายงานประจำปี 2560

รายงานประจำปี 2559

รายงานประจำปี 2558

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2556

รายงานประจำปี 2555

รายงานประจำปี 2554

รายงานประจำปี 2553

รายงานประจำปี 2552

รายงานประจำปี 2551

รายงานประจำปี 2550

รายงานประจำปี 2549

รายงานประจำปี 2548

รายงานประจำปี 2547

รายงานประจำปี 2546

รายงานประจำปี 2545

แบบ 56-1

ประจำปี
ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2563
18.90 MB
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2562
12.66 MB
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2561
5.98 MB
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2560
8.29 MB
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2559
4.59 MB
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2558
2.75 MB
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2557
4.46 MB
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2556
2.61 MB
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2555
4.88 MB
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2554
4.08 MB
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2553
3.19 MB
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2552
4.10 MB
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2551
3.84 MB
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2550
5.48 MB
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2549
0.56 MB
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2548
0.40 MB
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2547
0.40 MB
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2546
0.26 MB
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2545
0.25 MB

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2563

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2562

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2561

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2560

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2559

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2558

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2557

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2556

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2555

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2554

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2553

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2552