การจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลจากงบการเงิน เฉพาะกิจการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงาน แผนการลงทุน เงื่อนไขสัญญาต่างๆ และ ความเหมาะสมอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจาก งบการเงินเฉพาะกิจการได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัท บริษัทไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายไว้ แต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทย่อย และคณะกรรมการของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามคำสั่งศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.8/2559 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมอยู่ ณ 31 ธันวาคม 2561 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย