การจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลจากงบการเงิน เฉพาะกิจการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงาน แผนการลงทุน เงื่อนไขสัญญาต่างๆ และความเหมาะสมอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัท บริษัทไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายไว้ แต่อย่างใดขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทย่อย และคณะกรรมการของบริษัทย่อยนั้นๆจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

ทั้งนี้ ในระหว่างระยะเวลาที่ศาลยังไม่มีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ บริษัทโดยผู้บริหารแผนจะไม่จ่ายเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดทำนองเดียวกับเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจ้าหนี้

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามคำสั่งศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.8/2559 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565