บุคคล

บุคคล

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

  president@ssi-steel.com

ฝ่ายจัดซื้อ

คุณผดุงเกียรติ แต่รุ่งเรือง
ผู้จัดการ ฝ่ายจัดซื้อกรุงเทพ

คุณวัชรา เครือแดง
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อโรงงานบางสะพาน

  purchasing@ssi-steel.com

สายธุรกิจ

คุณวรรณา ตั้งเจริญจริง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

  commercial@ssi-steel.com

สำนักกฎหมาย

คุณภาวดี มุสิกศิริ
ผู้จัดการทั่วไป

  cpc@ssi-steel.com

สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

คุณยงยุทธ มลิทอง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

  hra@ssi-steel.com

สำนักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์

  pr@ssi-steel.com

สายการผลิต

คุณทินกร ผดุงวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

  manufacturing@ssi-steel.com

สำนักนักลงทุนสัมพันธ์

คุณณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและบัญชี

  fin-account@ssi-steel.com

ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษา

ทางด้านเทคนิค

  technicalservice@ssi-steel.com

ผู้ดูแลเว็บไซต์

คุณดิสยากุล แซ่อึ้ง

   ditsayakuls@ssi-steel.com