ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

นายวิน วิริยประไพกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
หัวหน้า หน่วยธุรกิจเหล็กรีดร้อน
หัวหน้า หน่วยธุรกิจโรงถลุงเหล็ก

นายนาวา จันทนสุรคน
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
หัวหน้า หน่วยธุรกิจวิศวกรรม

นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม
หัวหน้า สำนักบริหารความเสี่ยงกลุ่ม
หัวหน้า หน่วยธุรกิจเหล็กปลายน้ำ

นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
หัวหน้า หน่วยธุรกิจทางทะเล

นายจิร โชตินุชิต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
หัวหน้า หน่วยธุรกิจพลังงาน
หัวหน้า สำนักจัดหากลุ่ม
หัวหน้า หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

นายยงยุทธ มลิทอง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
หัวหน้า สำนักทรัพยากรบุคคลกลุ่ม

นายมนินทร์ อินทร์พรหม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
หัวหน้า สายการผลิต

นายทินกร ผดุงวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
หัวหน้า ศูนย์กลางโซลูชั่นด้านเหล็กกล้า
หัวหน้า โรงเรียนวิศวกรรม

นายปีเตอร์ รอว์สัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจโรงถลุงเหล็ก

นายวีระวิทย์ ดุละลัมพะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจเหล็กปลายน้ำ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

นายนเรศ กรุดพันธ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
หัวหน้า หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีก่อสร้าง เอสเอสไอ

นายเชาวรัตน์ จั่นประดับ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
หัวหน้า สำนักพัฒนาธุรกิจเหล็กแผ่นชุบสังกะสี
หัวหน้า สำนักวิศวกรรมวัสดุกลุ่ม

นายรัชฏ จิรโชติกำจร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
หัวหน้า สำนักพัฒนาธุรกิจหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

นายชัยภัทร เขมาภิรักษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
รองหัวหน้าหน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

นายณภัทร ภาณุพิชิต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
หัวหน้าสายธุรกิจ

นางสาวจันทนา วงษ์วานิช
ผู้จัดการทั่วไป
สำนักประธานกรรมการ 

นางสาวปัทมวรรณ บุญทั่ง
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักตรวจสอบภายในกลุ่ม 

นายพีระภัทร์ ท้วมบำรุง
ผู้จัดการทั่วไป
หน่วยธุรกิจเหล็กปลายน้ำ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) 

นายสุชาติ พลายศิริ
ผู้จัดการทั่วไป
หน่วยธุรกิจเหล็กปลายน้ำ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบเย็นไทย จำกัด 

นางสาวกมลา กัลยาคุณ
ผู้จัดการทั่วไป
สำนักการเงินและบัญชีกลุ่ม บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) 

นายรวิ คำดวงดาว
ผู้จัดการทั่วไป
สำนักการเงินและบัญชีกลุ่ม บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) 

นายสาธิต โกศินานนท์
ผู้จัดการทั่วไป
สำนักการเงินและบัญชีกลุ่ม บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) 

นายวรุตม์ ถาวรประสิทธิ์
ผู้จัดการทั่วไป
หน่วยธุรกิจเหล็กรีดร้อน บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) 

นายศุภสิทธิ์ ธารณกุล
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักพัฒนาธุรกิจแห่งหน่วยธุรกิจเหล็กรีดร้อน 

นายเศรษฐ์ ไชยมงคล
ผู้จัดการทั่วไป
สำนักพัฒนาธุรกิจหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

นายเฉลิมพล อัครนิวาส
ผู้จัดการทั่วไป
สำนักพัฒนาธุรกิจหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

นายชัชวัฒน์ แซ่จั่ง
ผู้จัดการทั่วไป
สำนักพัฒนาธุรกิจหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

นายปรีชา โคมทองชูสกุล
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมและรีไซเคิล 

นายขจร ศิวรังสรรค์
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักธุรกิจระบบราง 

นายสุภเชษฐ์ ปานดี
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักธุรกิจโซลูชันพลังงานไฟฟ้าสมัยใหม่ 

นายภาณุวัฒน์ ฉิมคล้าย
ผู้จัดการทั่วไป
สำนักเทคโนโลยีกลุ่ม
หัวหน้า สำนักธุรกิจพลังงานชีวภาพ 

นายแหลมฉาน ลิขิตกำจร
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักเทคโนโลยีเหล็กกลุ่ม 

นายคมเนตร ประดิษฐ์พงษ์
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักสถาปัตยกรรมโรงงานกลุ่ม 

นายวิศิษฏ์ สมกำลัง
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักเทคโนโลยีเครื่องกล ของไหล และไฟฟ้ากลุ่ม 

นายคมสัน จิตไชยชาญ
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติกลุ่ม 

นายสมศักดิ์ พิฆเนศวร
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

นายฑิฆัมพร สุนทรศัพท์
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า ศูนย์กลางโซลูชั่นด้านเทคโนโลยี 

นายอำนาจ
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักกลยุทธ์โครงการกลุ่ม 

นางสาว ศิรินทิพย์ จันทร์ถึง
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม 

นายศิวโรจน์ เสาวมล
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักเทคโนโลยีการเกษตรกลุ่ม 

นายกตัญญู ภู่ประเสริฐ
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักกฎหมายกลุ่ม 

นายกิตติคม พูลสมบัติ
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักรัฐกิจสัมพันธ์กลุ่ม 

นางเอื้อมพร ฤทธิไกรรณการ
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักกำกับการเงินและบัญชีกลุ่ม 

นายภาวัช สิริกันตโชติ
ผู้จัดการทั่วไป
สำนักการเงินและบัญชีกลุ่ม 

นายเมธี รัตนสุนทร
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่ม 

นางสาวภรภัทร นันทรัตน์
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักทรัพยากรบุคคลของเอสเอสไอโฮลดิ้ง 

นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม 

นางศศิธร พิริยกิจ
ผู้จัดการทั่วไป
สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม 

นางนภาพร พันธ์ศรีมังกร
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกิจการท้องถิ่นกลุ่ม 

นายวิชิต กงภูเวช
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
สำนักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกิจการท้องถิ่นกลุ่ม 

นายจิรภัทร ปัทมสุวรรณ
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักกำกับดูแลกิจการและปฏิบัติงานกลุ่ม 

นายสมบัติ สุขเทพ
วิศวกรเชี่ยวชาญพิเศษ
สำนักเทคโนโลยีเหล็กกลุ่ม 

นายสุทธิพงษ์ ฤทธิกรรณ์
วิศวกรเชี่ยวชาญพิเศษ
สำนักเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติกลุ่ม 

นายต่อศักดิ์ พิริยะสงวนพงศ์
วิศวกรเชี่ยวชาญพิเศษ
สำนักเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติกลุ่ม 

นางมานิภา ปริตรวดี
วิศวกรเชี่ยวชาญพิเศษ
สำนักเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติกลุ่ม 

นายปัญญา ผดุงสันต์
วิศวกรเชี่ยวชาญพิเศษ
สำนักเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติกลุ่ม 

นายนพดล ตันตระภิรมย์
วิศวกรเชี่ยวชาญพิเศษ
สำนักเทคโนโลยีเหล็กกลุ่ม 

นายปภิณวิช คูสกุลวัฒน
วิศวกรเชี่ยวชาญพิเศษ
สำนักเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติกลุ่ม 

นายจักรกริศน์ ทิพยรัตน์
วิศวกรเชี่ยวชาญพิเศษ
สำนักเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติกลุ่ม 

นายนพพล จิรัฐธนากุล
วิศวกรเชี่ยวชาญพิเศษ
ศูนย์กลางโซลูชั่นด้านเหล็กกล้า 

นายอรรถกร อุปการ
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สายงานปฏิบัติการ 

นายทนงศักดิ์ แข่งขัน
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สายงานซ่อมบำรุง 

นายวีระพงศ์ อินทสาขา
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สายงานวิศกรรมผลิตภัณฑ์และประกันคุณภาพ 

นายบุญทวี บุญญอารักษ์
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

นายจรูญ คะตะวงศ์
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักควบคุมกระบวนการผลิตอัตโนมัติ 

นายเฉลิม อังกาทิพย์
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สายการค้าดิจิทัล 

นายพรเทพ หงษ์ดิลกกุล
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สายงานธุรกิจการค้าในประเทศ 

นายสมเดช โชควาณิชย์พงษ์
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า กลุ่มงานธุรกิจการค้าในประเทศ 2 

นางสาวเกตน์นิภา สุขวรรณวิทย์
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สายงานวางแผนและจัดหาวัตถูดิบเหล็ก 

นายสรชาย พิทักษ์กรราษฎร์
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า ด้านกลยุทธ์ร่วมทางการค้า 

นายณัฐกร เขมะวิชานุรัตน์
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สายงานนวัตกรรม 

นายภูมิพันธ์ สิทธิชัยโรจน์
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า กลุ่มงานธุรกิจการค้า 1 

นายไพบูลย์ เกตุภักดีกูล
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สายงานการเงิน
หัวหน้า สำนักบริหารการเงินกลุ่ม 

นายฐนภัทร พงศ์พิพัฒนา
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สายงานบัญชี  

นายเจตพลินท์ สันตะวานนท์
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สายการเงินและบัญชี 

นายธีระวุฒิ ล้อมพงษ์พิพัฒน์
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ SSI