ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

นายวิน วิริยประไพกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่
หัวหน้า หน่วยธุรกิจเหล็กรีดร้อน
หัวหน้า หน่วยธุรกิจโรงถลุงเหล็ก

นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
หัวหน้า หน่วยธุรกิจวิศวกรรม

นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
หัวหน้า สำนักบริหารความเสี่ยงกลุ่ม
หัวหน้า หน่วยธุรกิจเหล็กปลายน้ำ

นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
หัวหน้า หน่วยธุรกิจทางทะเล

นายนาวา จันทนสุรคน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
หัวหน้าสายธุรกิจ

นายจิร โชตินุชิต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
หัวหน้า สำนักจัดหากลุ่ม
หัวหน้า สำนักกำกับดูแลกิจการและปฏิบัติงานกลุ่ม
หัวหน้า หน่วยธุรกิจพลังงาน

นายยงยุทธ มลิทอง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจเหล็กรีดร้อน
หัวหน้า สำนักทรัพยากรบุคคลกลุ่ม

นายทินกร ผดุงวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
หัวหน้า ศูนย์กลางโซลูชั่นด้านเหล็กกล้า

นายมนินทร์ อินทร์พรหม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
หัวหน้า สายการผลิต

นายปีเตอร์ รอว์สัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจโรงถลุงเหล็ก

นายวีระวิทย์ ดุละลัมพะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจเหล็กปลายน้ำ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

นายนเรศ กรุดพันธ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
หัวหน้า หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีก่อสร้าง เอสเอสไอ

นางสาว จันทนา วงษ์วานิช
ผู้จัดการทั่วไป
สำนักประธานกรรมการบริษัท

นางสาว ปัทมวรรณ บุญทั่ง
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักตรวจสอบภายในกลุ่ม

นายพีระภัทร์ ท้วมบำรุง
ผู้จัดการทั่วไป
หน่วยธุรกิจเหล็กปลายน้ำ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

นายสุชาติ พลายศิริ
ผู้จัดการทั่วไป
หน่วยธุรกิจเหล็กปลายน้ำ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบเย็นไทย จำกัด

นางสาวกมลา กัลยาคุณ
ผู้จัดการทั่วไป
สำนักการเงินและบัญชีกลุ่ม บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

นายรวิ คำดวงดาว
ผู้จัดการทั่วไป
สำนักการเงินและบัญชีกลุ่ม บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)

นายสาธิต โกศินานนท์
ผู้จัดการทั่วไป
สำนักการเงินและบัญชีกลุ่ม บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

นายวรุตม์ ถาวรประสิทธิ์
ผู้จัดการทั่วไป
หน่วยธุรกิจเหล็กรีดร้อน บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)

นายณัฐพล สุทธิธรรม
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักพัฒนาเทคโนโลยีและตลาดงานก่อสร้างดวยโครงสร้างเหล็ก

นายสมบัติ จูงจิตรดำรงค์
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า ศูนย์โซลูชั่นวิศวกรรมเครื่องจักรและซ่อมบำรุง

นายเศรษฐ์ ไชยมงคล
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า ศูนย์โซลูชั่นวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

นายเฉลิมพล อัครนิวาส
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักธุรกิจหุ่นยนต์

นายชัชวัฒน์ แซ่จั่ง
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า ธุรกิจระบบอัตโนมัติ

นายภาณุวัฒน์ ฉิมคล้าย
ผู้จัดการทั่วไป
สำนักเทคโนโลยีกลุ่ม
หัวหน้า สำนักธุรกิจพลังงานชีวภาพ

นายเชาวรัตน์ จั่นประดับ
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักวิศวกรรมวัสดุกลุ่ม
หัวหน้า สำนักพัฒนาธุรกิจเหล็กชุบสังกะสี

นายแหลมฉาน ลิขิตกำจร
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักเทคโนโลยีเหล็กกลุ่ม

นายคมเนตร ประดิษฐ์พงษ์
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักสถาปัตยกรรมโรงงานกลุ่ม

นายปรีชา โคมทองชูสกุล
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักเทคโนโลยีเครื่องกล ของไหล และไฟฟ้ากลุ่ม

นายคมสัน จิตไชยชาญ
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติกลุ่ม

นายสมศักดิ์ พิฆเนศวร
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้า สำนักบำบัดอากาศ

นายรัชฏ จิรโชติกำจร
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า ศูนย์กลางโซลูชั่นด้านเทคโนโลยี

นายกตัญญู ภู่ประเสริฐ
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักกฎหมายกลุ่ม

นายกิตติคม พูลสมบัติ
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักรัฐกิจสัมพันธ์กลุ่ม

นางเอื้อมพร ฤทธิไกรรณการ
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักกำกับการเงินและบัญชีกลุ่ม

นายภาวัช สิริกันตโชติ
ผู้จัดการทั่วไป
สำนักการเงินและบัญชีกลุ่ม

นายเมธี รัตนสุนทร
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่ม

นางสาวภรภัทร นันทรัตน์
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักทรัพยากรบุคคลของเอสเอสไอโฮลดิ้ง

นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม

นางศศิธร พิริยกิจ
ผู้จัดการทั่วไป
สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม

นางนภาพร พันธ์ศรีมังกร
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกิจการท้องถิ่นกลุ่ม

นายวิชิต กงภูเวช
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
สำนักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกิจการท้องถิ่นกลุ่ม

นายอรรถกร อุปการ
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า ด้านปฏิบัติการ

นายทนงศักดิ์ แข่งขัน
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า ด้านซ่อมบำรุง

นายวีระพงศ์ อินทสาขา
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า ด้านวิศกรรมผลิตภัณฑ์และประกันคุณภาพ

นายบุญทวี บุญญอารักษ์
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

นายฑิฆัมพร สุนทรศัพท์
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สำนักควบคุมกระบวนการผลิตอัตโนมัติ

นายเฉลิม อังกาทิพย์
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า ด้านนวัตกรรม

นายณภัทร ภาณุพิชิต
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า ด้านธุรกิจการค้าในประเทศ

นายพรเทพ หงษ์ดิลกกุล
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า กลุ่มงานธุรกิจการค้าในประเทศ 1

นายสมเดช โชควาณิชย์พงษ์
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า กลุ่มงานธุรกิจการค้าในประเทศ 2

นางสาวเกตน์นิภา สุขวรรณวิทย์
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า ด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและจัดหาวัตถุดิบ

นายสรชาย พิทักษ์กรราษฎร์
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า ด้านกลยุทธ์ร่วมทางการค้า

นายไพบูลย์ เกตุภักดีกูล
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า ด้านการเงิน
หัวหน้า สำนักบริหารการเงินกลุ่ม

นายธีระวุฒิ ล้อมพงษ์พิพัฒน์
ผู้จัดการทั่วไป
หัวหน้า สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ SSI