นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นเป็นภัยร้ายที่บั่นทอนทําลายองค์กร และประเทศชาติโดยรวม ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ยอมรับหรือกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายที่ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายของประเทศที่บริษัทไปดำเนินธุรกิจอยู่อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นด้วยการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สนับสนุนในกิจกรรมอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้างด้านจริยธรรม รวมทั้งสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับลูกค้า คู่ค้า รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยทั่วถึงกัน

ทั้งนี้ เพื่อให้นโยบายนี้สามารถนำไปปฏิบัติโดยเหมาะสมตามสภาวะการณ์และตามควรแก่กรณี คณะกรรมการบริษัทจะได้มีประกาศ หรือแนวปฏิบัติ เพื่อกำหนดรายละเอียด/ หลักเกณฑ์/ วิธีปฏิบัติ ต่อไป และคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทได้นำนโยบาย เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงประกาศ หรือแนวปฏิบัติที่ออกโดยอาศัยนโยบายฉบับนี้ไปถือปฏิบัติด้วย