นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

 

    บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายที่บั่นทอนทําลายองค์กร และประเทศชาติโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทจึงได้จัดทำ นโยบายคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ฉบับนี้ขึ้น โดยกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ยอมรับหรือกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายที่ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายของประเทศที่บริษัทไปดำเนินธุรกิจอยู่อย่างเคร่งครัด

    นอกจากนี้ บริษัทมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วยการเข้าร่วมเป็น “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” เพื่อแสดงเจตนารมย์และสนับสนุนในกิจกรรมอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้างด้านจริยธรรม

    เพื่อให้นโยบายนี้สามารถนำไปปฏิบัติโดยเหมาะสมตามสภาวการณ์และตามควรแก่กรณี บริษัทจะได้มีประกาศ หรือแนวปฏิบัติ เพื่อกำหนดรายละเอียด/ หลักเกณฑ์/ วิธีปฏิบัติ ต่อไป ทั้งนี้บริษัทเห็นควรให้บริษัทย่อย และบริษัทที่เป็นการร่วมค้าของบริษัทได้นำนโยบาย เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงประกาศ หรือแนวปฏิบัติที่ออกโดยอาศัยนโยบายฉบับนี้ไปถือปฏิบัติด้วย รวมทั้งสื่อสารให้กับลูกค้า คู่ค้า รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยทั่วถึงกัน

    นโยบายนี้ จะได้รับการทบทวนและปรับปรุงเป็นประจำหากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ หรืออย่างน้อยทุกปี โดยผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ