ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

10 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของหุ้นสามัญของ SSI ก่อนการเพิกถอน

09 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของหุ้นสามัญของ SSI ก่อนการเพิกถอน

08 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของหุ้นสามัญของ SSI ก่อนการเพิกถอน

30 มิถุนายน 2563
ชี้แจงการประกาศเพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

30 มิถุนายน 2563
ตลท. ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อขายหุ้นสามัญของ SSI ก่อนเพิกถอน

22 มิถุนายน 2563
ตลท.เพิกถอน SSI โดยเปิดให้ซื้อขายระหว่างวันที่ 1 – 10 ก.ค. 2563 ก่อนเพิกถอน โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance

18 มิถุนายน 2563
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)

18 มิถุนายน 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดวาระ เข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

21 เมษายน 2563
เปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (Chief Financial Officer)

16 เมษายน 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2563

02 เมษายน 2563
แจ้งการงดชำระหนี้ตามแผนฯ เป็นการชั่วคราว และการขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ

05 มีนาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

03 มีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

03 มีนาคม 2563
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

26 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

25 กุมภาพันธ์ 2563
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย

17 กุมภาพันธ์ 2563
(แก้ไข) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ และสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง กู้ยืมเงิน ระหว่าง SSI กับ Cork Gully LLP และ กู้ยืมเงิน ระหว่าง SSI กับ PPC

13 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานความคืบหน้าการแก้ไขเหตุเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและความคืนหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ประจำไตรมาสที่ 4/2562

11 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ และสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง กู้ยืมเงิน ระหว่าง SSI กับ Cork Gully LLP และ กู้ยืมเงิน ระหว่าง SSI กับ PPC

03 กุมภาพันธ์ 2563
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน 3 บริษัทจดทะเบียนให้เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน

15 พฤศจิกายน 2562
รายงานความคืบหน้าการแก้ไขเหตุเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ประจำไตรมาสที่ 3/2562

21 สิงหาคม 2562
ชี้แจงรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ของบริษัทฯ

15 สิงหาคม 2562
รายงานความคืบหน้าการแก้ไขเหตุเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ประจำไตรมาสที่ 2/2562

15 สิงหาคม 2562
ตลท. ขึ้น SP , NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 62

14 สิงหาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

14 สิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3)

14 สิงหาคม 2562
งบการเงินครึ่งปี 2562 (สอบทานแล้ว)

18 กรกฎาคม 2562
แจ้งกรรมการขอลาออก และเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง

15 พฤษภาคม 2562
รายงานความคืบหน้าการแก้ไขเหตุเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ไตรมาสที่ 1/2562

18 เมษายน 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ ครั้งที่ 5/2562

14 มีนาคม 2562
งบการเงินรายปี 2561 (แก้ไข) (ตรวจสอบแล้ว)

14 มีนาคม 2562
แก้ไขงบการเงินสำหรับปี 2561 ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

13 มีนาคม 2562
ชี้แจงรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน ปี 2561

11 มีนาคม 2562
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งการดำเนินการต่อ SSI และ PAE ซึ่งครบกำหนดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนแล้ว

01 มีนาคม 2562
ตลท. ขึ้น SP , NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 61

28 กุมภาพันธ์ 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

28 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

28 กุมภาพันธ์ 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)

01 กุมภาพันธ์ 2562
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน 2 บริษัทจดทะเบียนให้เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน

31 มกราคม 2562
รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการประจำไตรมาสที่ 4/2561

18 ธันวาคม 2561
แจ้งวันหยุดที่ไม่ตรงกับตลาดหลักทรัพย์ประจำปี 2562

29 ตุลาคม 2561
รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการประจำไตรมาสที่ 3/2561

11 ตุลาคม 2561
ชี้แจงข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ

03 กันยายน 2561
ชี้แจงรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีไม่ให้ข้อสรุปต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ของบริษัทฯ

15 สิงหาคม 2561
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น SP และ NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 61

14 สิงหาคม 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561

14 สิงหาคม 2561
งบการเงินครึ่งปี 2561 (สอบทานแล้ว)

14 สิงหาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3)

24 กรกฎาคม 2561
รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการประจำไตรมาสที่ 2/2561

06 มิถุนายน 2561
หุ้นเพิ่มทุนของ SSI เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนวันที่ 7 มิถุนายน 2561

16 พฤษภาคม 2561
รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการประจำไตรมาสที่ 1/2561

19 เมษายน 2561
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ ครั้งที่ 6/2561

02 เมษายน 2561
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว และเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

30 มีนาคม 2561
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2561

30 มีนาคม 2561
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2561

28 มีนาคม 2561
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561

28 มีนาคม 2561
ชี้แจงรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ เนื่องจากการถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยสถานการณ์

28 มีนาคม 2561
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)

20 มีนาคม 2561
การดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ – ความคืบหน้าการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 ตามแผนฟื้นฟูกิจการของ SSI

20 มีนาคม 2561
แจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ ครั้งที่ 5/2561 ในเรื่องที่สำคัญ

09 มีนาคม 2561
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SSI

05 มีนาคม 2561
การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จำกัด (แก้ไขเพิ่มเติม)

02 มีนาคม 2561
ตลท.ขึ้น SP และ NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 60

02 มีนาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

02 มีนาคม 2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)

02 มีนาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

02 มีนาคม 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560

02 มีนาคม 2561
การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จำกัด

27 กุมภาพันธ์ 2561
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งดำเนินการกับ SSI กรณีบริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ระยะที่ 3)

16 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการประจำไตรมาสที่ 4/2560

15 กุมภาพันธ์ 2561
แจ้งการเลือกตั้งกรรมการและแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการ

29 มกราคม 2561
แจ้งการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ การเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และการอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทฯ

19 มกราคม 2561
การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)

20 ตุลาคม 2560
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ SSI ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ในเรื่องที่สำคัญ

20 ตุลาคม 2560
รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ประจำไตรมาสที่ 3/2560

25 กันยายน 2560
การดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ-คำสั่งศาลล้มละลายกลาง เรื่อง เพิ่มทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 1 และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

01 กันยายน 2560
คำพิพากษาของศาลปกครองกลางกรณีที่ดินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

24 สิงหาคม 2560
ชี้แจงรายงานของผู้สอบบัญชี กรณีไม่ให้ข้อสรุปต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ของ บริษัทฯ

16 สิงหาคม 2560
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น SP และ NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 60

15 สิงหาคม 2560
รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ประจำไตรมาสที่ 2/2560

15 สิงหาคม 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560

15 สิงหาคม 2560
งบการเงินครึ่งปี 2560 (สอบทานแล้ว)

15 สิงหาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3)

19 กรกฎาคม 2560
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ “SSI”

17 กรกฎาคม 2560
แจ้งการจดทะเบียนลดทุนโดยการลดจำนวนหุ้น

26 มิถุนายน 2560
การดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ-คำสั่งศาลล้มละลายกลาง เรื่อง การลดทุนจดทะเบียนโดยการลดจำนวนหุ้น

15 มิถุนายน 2560
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)

15 มิถุนายน 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดวาระ เข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

02 มิถุนายน 2560
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของบริษัทฯ

20 เมษายน 2560
รายงานความคืบหน้าการฟื้นฟูกิจการและการลดทุนจดทะเบียน

19 เมษายน 2560
ขอแจ้งรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะไม่นำมารวมในการคำนวณดัชนี

18 เมษายน 2560
รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการประจำไตรมาสที่ 1/2560

18 เมษายน 2560
แจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ครั้งที่ 5/2560 ในเรื่องที่สำคัญ

13 มีนาคม 2560
แจ้งมติคณะกรรมการอนุมัติหลักเกณฑ์การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดจำนวนหุ้น (แก้ไข Template)

07 มีนาคม 2560
ชี้แจงรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ

01 มีนาคม 2560
แจ้งการจดทะเบียนลดทุนที่ยังไม่ได้จัดสรรเสร็จสิ้น

01 มีนาคม 2560
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข ฟอร์แมท)

01 มีนาคม 2560
ตลท.ขึ้น SP และ NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 59

01 มีนาคม 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559

01 มีนาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

01 มีนาคม 2560
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)

28 กุมภาพันธ์ 2560
แจ้งมติคณะกรรมการอนุมัติหลักเกณฑ์การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดจำนวนหุ้น

27 กุมภาพันธ์ 2560
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งดำเนินการกับ SSI กรณีบริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ระยะที่ 2)

30 มกราคม 2560
ชี้แจงสถานการณ์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และการร่วมค้า กรณีเหตุการณ์น้ำท่วม ที่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

30 มกราคม 2560
รายงานความคืบหน้าการฟื้นฟูกิจการ ประจำไตรมาส 4/2559 และการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ

15 ธันวาคม 2559
ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและสรุปสาระสำคัญของแผนฟื้นฟูกิจการ

09 พฤศจิกายน 2559
ศาลล้มละลายกลางนัดยื่นแถลงการณ์ปิดคดีและกำหนดวันนัดฟังคำสั่งศาล

07 ตุลาคม 2559
รายงานความคืบหน้าการฟื้นฟูกิจการ ประจำไตรมาส 3/2559

16 กันยายน 2559
แจ้งผลการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ

16 สิงหาคม 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559

16 สิงหาคม 2559
รายงานความคืบหน้าการฟื้นฟูกิจการ ประจำไตรมาส 2/2559

15 สิงหาคม 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3)

15 สิงหาคม 2559
งบการเงินครึ่งปี 2559

13 พฤษภาคม 2559
รายงานความคืบหน้าการฟื้นฟูกิจการ ประจำไตรมาส 1/2559

29 เมษายน 2559
ปฎิเสธข่าวในสื่อมวลชน

26 เมษายน 2559
ตลาดหลักทรัพย์แจ้งเตือนวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายของ SSI คือ วันที่ 26 เมษายน 2559

25 เมษายน 2559
ตลาดหลักทรัพย์แจ้งเตือนวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายของ SSI คือ วันที่ 26 เมษายน 2559

22 เมษายน 2559
ตลาดหลักทรัพย์แจ้งเตือนวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายของ SSI คือ วันที่ 26 เมษายน 2559

21 เมษายน 2559
ตลาดหลักทรัพย์แจ้งเตือนวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายของ SSI คือ วันที่ 26 เมษายน 2559

20 เมษายน 2559
ตลาดหลักทรัพย์แจ้งเตือนวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายของ SSI คือ วันที่ 26 เมษายน 2559

19 เมษายน 2559
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการSSIครั้งที่ 2/2559 ในฐานะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามคำสั่งศาลล้มละลายกลาง

28 มีนาคม 2559
การอนุญาตและการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ SSI

10 มีนาคม 2559
ชี้แจงแนวทางการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

10 มีนาคม 2559
แจ้งศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ SSI ฟื้นฟูกิจการ และตั้งให้ SSI เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ

08 มีนาคม 2559
งบการเงินรายปี 2558 (แก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 108)

25 กุมภาพันธ์ 2559
ตลาดหลักทรัพย์แจ้งดำเนินการกับ SSI กรณีบริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ระยะที่ 1)

17 กุมภาพันธ์ 2559
แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการขอฟื้นฟูกิจการของ SSI

16 กุมภาพันธ์ 2559
ชี้แจงรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน ปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 58

16 กุมภาพันธ์ 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558

16 กุมภาพันธ์ 2559
ตลท.ขึ้น SP และ NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58

16 กุมภาพันธ์ 2559
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของ SSI ซึ่งอาจเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

15 กุมภาพันธ์ 2559
งบการเงินรายปี 2558

15 กุมภาพันธ์ 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

07 มกราคม 2559
ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 3/2558 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์สอบถาม (แก้ไข Template)

07 มกราคม 2559
ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 (เพิ่ม Template)

07 มกราคม 2559
ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 (เพิ่ม Template)

07 มกราคม 2559
ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

21 ธันวาคม 2558
แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการขอฟื้นฟูกิจการของ SSI

18 พฤศจิกายน 2558
ชี้แจงรายงานผู้สอบบัญชีกรณีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินไตรมาสที่ 3/2558 (แก้ไข)

18 พฤศจิกายน 2558
ชี้แจงรายงานผู้สอบบัญชีกรณีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินไตรมาสที่ 3/2558

17 พฤศจิกายน 2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558

17 พฤศจิกายน 2558
ตลท.ขึ้น SP และ NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 58

16 พฤศจิกายน 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558

16 พฤศจิกายน 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

16 พฤศจิกายน 2558
แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2559

13 พฤศจิกายน 2558
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปี 2559

11 พฤศจิกายน 2558
แจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

13 ตุลาคม 2558
ชี้แจงข่าวในสื่อสิ่งพิมพ์

02 ตุลาคม 2558
แจ้งการขอยกเลิกกิจการและชำระบัญชี (Liquidation) ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด

02 ตุลาคม 2558
แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

01 ตุลาคม 2558
การผิดนัดชำระหนี้ และยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลของ SSI

22 กันยายน 2558
ตลาดหลักทรัพย์ปลดเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ SSI

21 กันยายน 2558
การผิดนัดชำระหนี้และสารสนเทศเกี่ยวกับการผิดชำระหนี้ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด บริษัทย่อย

21 กันยายน 2558
ขึ้นเครื่องหมาย “SP” หลักทรัพย์ SSI

21 กันยายน 2558
การขึ้นเครื่องหมาย H ของหลักทรัพย์ SSI

21 กันยายน 2558
การหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของ SSI เป็นการชั่วคราว

16 กันยายน 2558
ชี้แจงข้อมูลงบการเงินไตรมาสที่ 2/2558 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม

28 สิงหาคม 2558
เสนอวาระการประชุม AGM ปี 2559 เป็นการล่วงหน้า และเสนอชื่อกรรมการบริษัท

13 สิงหาคม 2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558

13 สิงหาคม 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

13 สิงหาคม 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558

15 กรกฎาคม 2558
การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน ประจำปี 2558

18 มิถุนายน 2558
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2558

02 มิถุนายน 2558
หุ้นเพิ่มทุนของ SSI เริ่มซื้อขายวันที่ 3 มิถุนายน 2558

28 พฤษภาคม 2558
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไขหมายเหตุ)

27 พฤษภาคม 2558
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

27 พฤษภาคม 2558
รายงานการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายของหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิครั้งที่ 1/2555

14 พฤษภาคม 2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558

14 พฤษภาคม 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558

14 พฤษภาคม 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

06 พฤษภาคม 2558
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 บนเว็บไซด์บริษัทฯ

06 พฤษภาคม 2558
แจ้งการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

30 เมษายน 2558
การใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย และการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพในวันครบกำหนดไถ่ถอน

28 เมษายน 2558
แจ้งการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

20 เมษายน 2558
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26

01 เมษายน 2558
รายงานการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ

19 มีนาคม 2558
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26

16 มีนาคม 2558
แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งที่ 12 ของหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิของ SSI

12 มีนาคม 2558
เพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

27 กุมภาพันธ์ 2558
งบการเงินรายปี 2557

27 กุมภาพันธ์ 2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557

27 กุมภาพันธ์ 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

27 กุมภาพันธ์ 2558
งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

05 มกราคม 2558
รายงานการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ

26 ธันวาคม 2557
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 14/2557 สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันของ SSI เรื่องการกู้ยืมเงิน

16 ธันวาคม 2557
แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งที่ 11 ของหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิของ SSI

14 พฤศจิกายน 2557
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปี 2558

13 พฤศจิกายน 2557
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557

13 พฤศจิกายน 2557
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

13 พฤศจิกายน 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557

01 ตุลาคม 2558
รายงานการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ

16 กันยายน 2558
แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งที่ 10 ของหุ้นกุ้แปลงสภาพด้อยสิทธิของ SSI

29 สิงหาคม 2557
เสนอวาระการประชุม AGM ประจำปี 2558 เป็นการล่วงหน้า และเสนอชื่อกรรมการบริษัทฯ

14 สิงหาคม 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557

14 สิงหาคม 2557
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557

14 สิงหาคม 2557
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

02 กรกฎาคม 2557
รายงานการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ

19 มิถุนายน 2557
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)

19 มิถุนายน 2557
แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ

13 มิถุนายน 2557
แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งที่ 9 ของหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิของ SSI

15 พฤษภาคม 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557

15 พฤษภาคม 2557
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

15 พฤษภาคม 2557
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557

09 พฤษภาคม 2557
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 บนเว็บไซด์บริษัทฯ

28 เมษายน 2557
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25

01 เมษายน 2557
รายงานการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ

24 มีนาคม 2557
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25

14 มีนาคม 2557
แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งที่ 8 ของหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิของ SSI

28 กุมภาพันธ์ 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556

28 กุมภาพันธ์ 2557
งบการเงินรายปี 2556

28 กุมภาพันธ์ 2557
งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

28 กุมภาพันธ์ 2557
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

02 มกราคม 2557
รายงานการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ