ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 
2564
2563
2562
     
รายได้จากการขายและการให้บริการ
ล้านบาท
35,31318,12525,199
รายได้รวม
ล้านบาท
35,40418,26125,487
ต้นทุนขายและให้บริการ
ล้านบาท
32,30917,41525,570
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
ล้านบาท
3,005710(371)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ล้านบาท
(536)376(1,803)
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
23,27919,68021,888
หนี้สินรวม
ล้านบาท
38,35034,20163,146
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ล้านบาท
(15,071)(14,521)(41,258)
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ล้านบาท
(15,042)(15,042)(41,803)
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ร้อยละ
(1.52)2.08(7.15)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
ร้อยละ
N.A.N.A.N.A.
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย
ร้อยละ
5.1810.04(7.40)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่า
N.A.N.A.N.A.
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
บาท
(0.05)0.03(0.16)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
บาท
(1.40)(1.35)(3.76)

 

งบการเงิน

ประจำปี 2565

งบการเงินที่สอบทานแล้ว
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2565
1.83 MB 

ประจำปี 2564

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
งบการเงินที่สอบทานแล้ว
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2564
14.3 MB 

ประจำปี 2563

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563
2.44 MB

งบการเงินที่สอบทานแล้ว
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2563
1.22 MB 

ประจำปี 2562

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562
826 KB

งบการเงินที่สอบทานแล้ว
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2562
 931 KB

ประจำปี 2561

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561
 1.38 MB

งบการเงินที่สอบทานแล้ว
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2561
511 KB

ประจำปี 2560

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
 854 KB

งบการเงินที่สอบทานแล้ว
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2560
950 KB

ประจำปี 2559

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
413 KB

งบการเงินที่สอบทานแล้ว
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2559
36 KB

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ประจำปี 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน 1H/2565
877 KB

ประจำปี 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน งวดปี 2564
4.21 MB

คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน 1H/2564
404 KB

ประจำปี 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน งวดปี 2563
825 KB

ประจำปี 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน งวดปี 2562
251 KB

คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน 1H/2562
247 KB

ประจำปี 2561

คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน งวดปี 2561
501 KB

คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน 1H/2561
2.38 MB

ประจำปี 2560

คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน งวดปี 2560
1.43 MB

คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน 1H/2560
1.08 MB

ประจำปี 2559

คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน งวดปี 2559
1.41 MB

คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน 1H/2559
254 KB