จริยธรรมองค์กร

Slide #1
Slide #2
Slide #3
Slide #4
Slide #5

จริยธรรมองค์กร

จริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) ของบริษัท

บริษัทจะดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความสามารถในการแข่งขัน โดยปฏิบัติและประสานประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม ดังนี้

1

ผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนักว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 1. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
 2. นำเสนอรายงานผลประกอบการ รายงานฐานะทางการเงิน และรายงานอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล
 3. แจ้งผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัททั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
 4. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

2

ลูกค้า
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและความพึงพอใจของลูกค้า ที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะแสวงหาวิธีการที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา และเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 1. ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า 
 2. ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้า และบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าและบริการนั้นๆ
 3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
 4. จัดให้มีระบบและช่องทางที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ และความปลอดภัย ของสินค้าและบริการ และลูกค้าต้องได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
 5. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ
 6. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

3

คู่ค้า
บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย บริษัทจึงให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามพันธสัญญา การเจรจาแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนว ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 1. ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
 2. กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อคู่ค้า และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว
 3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งคู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

4

คู่แข่งทางการค้า
บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 1. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
 2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

5

พนักงาน
บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งต่อความสำเร็จของบริษัท จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งด้านผลตอบแทน โอกาส และการพัฒนาศักยภาพ โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนที่ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพราะความเหมือนหรือความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ หรือภาวะทางร่างกาย โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 2. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
 3. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
 4. แต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัล และลงโทษพนักงาน ด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
 5. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ และความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง.
 6. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือการกระทำใดๆ ที่เป็นการคุกคาม หรือสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

6

องค์กรที่กำกับดูแล
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฏหมาย และเป็นไปตามครรลองที่ถูกต้องของธุรกิจ โดยการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานของทางการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือต่อองค์กรที่กำกับดูแลอย่างเต็มที่

7

สังคมและชุมชน
บริษัทตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคมและชุมชน ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนดำเนินการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน