รางวัล

Slide #1
Slide #2
Slide #3
Slide #4
Slide #5
Slide #6

รางวัล

รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม

 •   ประจำปี 2546 รางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2546

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น

 •   ประจำปี 2558 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการบริหารความปลอดภัย และประเภทการบริหารงานคุณภาพ
 •   ประจำปี 2557 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการเพิ่มผลผลิต
 •   ประจำปี 2554 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการจัดการพลังงาน
 •   ประจำปี 2553 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทโลจิสติกส์
 •   ประจำปี 2552 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต
 •   ประจำปี 2551 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 •   ประจำปี 2550 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ
 •   ประจำปี 2549 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน
 •   ประจำปี 2548 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต
 •   ประจำปี 2546 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย
 •   ประจำปี 2545 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ
 •   ประจำปี 2544 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน
 •   ประจำปี 2543 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต

รางวัลกระทรวงแรงงาน

 •   ประจำปี 2562 ประกาศนียบัตรสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน 15 ปีติดต่อกัน (พ.ศ.2548-2562
 •   ประจำปี 2562 ใบรับรอง มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดในสถานประกอบกิจการ โครงการโรงงานสีขาว
 •   ประจำปี 2560 รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
  และสวัสดิการแรงงาน 15 ปีติดต่อกัน ประจำปี 2560 (พ.ศ.2546 – 2560)
 •   ประจำปี 2560 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  ระดับประเทศ ประจำปี 2560 ระดับเพชร (รางวัลต่อเนื่อง 6 ปี)
 •   ประจำปี 2559 รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
  ประเภท 10 ปี ติดต่อกัน (ปี 2549 – 2559)
 •   ประจำปี 2559 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ (รางวัลต่อเนื่อง 5 ปี)
 •   ประจำปี 2558 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ (รางวัลต่อเนื่อง 4 ปี)
 •   ประจำปี 2558 รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 10 ปีต่อต่อกัน (2549-2558)
 •   ประจำปี 2557 รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (รางวัลต่อเนื่อง 3 ปี)
 •   ประจำปี 2557 รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 10 ปีต่อต่อกัน (2548-2557)
 •   ประจำปี 2555 รางวัลประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 •   ประจำปี 2555 รางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 10 ปีติดต่อกัน (2546 – 2555)
 •   ประจำปี 2554 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ
 •   ประจำปี 2553 รางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน (2549-2553)
 •   ประจำปี 2550 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ 2546-2550
 •   ประจำปี 2550 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านสวัสดิการสัมพันธ์ 2546-2550
 •   ประจำปี 2550 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2544-2550

รางวัลอื่นๆ

 •   ประจำปี 2562 ประกาศเกียรติคุณระดับ ทองแดง กิจกรรมการรณงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2562 (Zero Accident Campaign 2019)
 •   ประจำปี 2561 รางวัลสถานประกอบการ ที่มีการจัดการและรักษา สภาพแวดล้อมตามมาตรการ ในรายงานการวิเคราะห์
  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 (EIA Monitoring Awards 2018)
 •   ประจำปี 2561 ประกาศนียบัตรโครงการนำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  ภาคสมัครใจของประเทศไทย (Thailand V-ETS) ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า
 •   ประจำปี 2561 รางวัล Thailand Energy Awards 2018 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุมดีเด่น
 •   ประจำปี 2560 รางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น
 •   ประจำปี 2560 ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)
 •   ประจำปี 2559 รางวัลสถานประกอบการ ที่มีการจัดการและรักษา สภาพแวดล้อมตามมาตรการ ในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดีเด่น ประจำปี 2559 (EIA Monitoring Awards 2016)
 •   ประจำปี 2559 รางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2559
 •   ประจำปี 2559 ใบประกาศรับรองฐานะสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน ไทยในการต่อต้านทุจริต
 •   ประจำปี 2558 รับเกียรติบัตร ESG100 Company
 •   ประจำปี 2558 รับรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2558 ประเภท Recognition
 •   ประจำปี 2557 รางวัล “ASEAN Energy Awards 2014” ประเภทการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในโรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งนับเป็นรางวัลแรกระดับอาเซียนของบริษัท
 •   ประจำปี 2557 ประกาศเกียรติคุณองค์กรซีเอสอาร์ที่มีความเป็นเลิศ
 •   ประจำปี 2557 รางวัล CSRI Recognition
 •   ประจำปี 2557 รางวัล Thailand Energy Awards ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุมดีเด่น
 •   ประจำปี 2557 รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดีเด่น (EIA Monitoring Award 2014)
 •   ประจำปี 2554 โล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรที่ประสบผลสำเร็จภายใต้โครงการส่งเสริมลดการใช้พลังงาน
 •   ประจำปี 2554 เกียรติบัตรการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous Awards)
 •   ประจำปี 2553 รางวัลการจัดการด้านโลจิสติกส์ดีเด่น ประเภทโรงประกอบโลหกรรม จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 •   ประจำปี 2553 โล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรที่ประสบผลสำเร็จภายใต้โครงการส่งเสริมลดการใช้พลังงานในสาขาขนส่ง ปี 2553
 •   ประจำปี 2553 รางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการประจำปี 2553
 •   ประจำปี 2552 รางวัลผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2552 อยู่ในกลุ่มบริษัทที่มีคะแนนในระดับดีเลิศ ตามโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2009
 •   ประจำปี 2552 รางวัลผลการประเมินตามโครงการคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 (Annual General Meeting: AGM) ในระดับดีเยี่ยม
 •   ประจำปี 2552 Thailand Energy Awards 2009 ประเภท ผู้บริหารด้านอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมดีเด่น
 •   ประจำปี 2552 โล่และเกียรติบัตรการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-CIW)
 •   ประจำปี 2552 รางวัลผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในโครงการรณรงค์และส่งเสริมการใช้ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปี 2552
 •   ประจำปี 2551 รางวัล Thailand Energy Awards 2008 (TEA) ประเภทโรงงานควบคุมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
 •   ประจำปี 2549 รางวัลประกาศเกียรติคุณ คณะกรรมการแห่งปีดีเด่น ประจำปี 2549/2550
 •   ประจำปี 2548 รางวัลประกาศเกียรติคุณ คณะกรรมการแห่งปีดีเด่น 2547/2548

รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม

 ประจำปี 2546 รางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2546
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น

 ประจำปี 2558 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการบริหารความปลอดภัย และประเภทการบริหารงานคุณภาพ

 ประจำปี 2557 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการเพิ่มผลผลิต

 ประจำปี 2554 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการจัดการพลังงาน

 ประจำปี 2553 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทโลจิสติกส์

 ประจำปี 2552 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต

 ประจำปี 2551 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 ประจำปี 2550 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ

 ประจำปี 2549 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน

 ประจำปี 2548 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต

 ประจำปี 2546 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย

 ประจำปี 2545 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ

 ประจำปี 2544 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน

 ประจำปี 2543 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต
รางวัลกระทรวงแรงงาน

 ประจำปี 2562 ประกาศนียบัตรสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน 15 ปีติดต่อกัน (พ.ศ.2548-2562

 ประจำปี 2562 ใบรับรอง มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดในสถานประกอบกิจการ โครงการโรงงานสีขาว

 ประจำปี 2560 รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงาน 15 ปีติดต่อกัน ประจำปี 2560 (พ.ศ.2546 – 2560)

 ประจำปี 2560 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ระดับประเทศ ประจำปี 2560 ระดับเพชร (รางวัลต่อเนื่อง 6 ปี)

 ประจำปี 2559 รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
ประเภท 10 ปี ติดต่อกัน (ปี 2549 – 2559)

 ประจำปี 2559 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ (รางวัลต่อเนื่อง 5 ปี)

 ประจำปี 2558 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ (รางวัลต่อเนื่อง 4 ปี)

 ประจำปี 2558 รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 10 ปีต่อต่อกัน (2549-2558)

 ประจำปี 2557 รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (รางวัลต่อเนื่อง 3 ปี)

 ประจำปี 2557 รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 10 ปีต่อต่อกัน (2548-2557)

 ประจำปี 2555 รางวัลประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 ประจำปี 2555 รางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 10 ปีติดต่อกัน (2546 – 2555)

 ประจำปี 2554 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ

 ประจำปี 2553 รางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน (2549-2553)

 ประจำปี 2550 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ 2546-2550

 ประจำปี 2550 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านสวัสดิการสัมพันธ์ 2546-2550

 ประจำปี 2550 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2544-2550
รางวัลอื่นๆ

 ประจำปี 2562 ประกาศเกียรติคุณระดับ ทองแดง กิจกรรมการรณงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2562 (Zero Accident Campaign 2019)

 ประจำปี 2561 รางวัลสถานประกอบการ ที่มีการจัดการและรักษา สภาพแวดล้อมตามมาตรการ ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 (EIA Monitoring Awards 2018)

 ประจำปี 2561 ประกาศนียบัตรโครงการนำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจของประเทศไทย (Thailand V-ETS) ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า

 ประจำปี 2561 รางวัล Thailand Energy Awards 2018 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุมดีเด่น

 ประจำปี 2560 รางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น

 ประจำปี 2560 ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)

 ประจำปี 2559 รางวัลสถานประกอบการ ที่มีการจัดการและรักษา สภาพแวดล้อมตามมาตรการ ในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดีเด่น ประจำปี 2559 (EIA Monitoring Awards 2016)

 ประจำปี 2559 รางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2559

 ประจำปี 2559 ใบประกาศรับรองฐานะสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน ไทยในการต่อต้านทุจริต

 ประจำปี 2558 รับเกียรติบัตร ESG100 Company

 ประจำปี 2558 รับรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2558 ประเภท Recognition

 ประจำปี 2557 รางวัล “ASEAN Energy Awards 2014” ประเภทการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในโรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งนับเป็นรางวัลแรกระดับอาเซียนของบริษัท

 ประจำปี 2557 ประกาศเกียรติคุณองค์กรซีเอสอาร์ที่มีความเป็นเลิศ

 ประจำปี 2557 รางวัล CSRI Recognition

 ประจำปี 2557 รางวัล Thailand Energy Awards ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุมดีเด่น

 ประจำปี 2557 รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดีเด่น (EIA Monitoring Award 2014)

 ประจำปี 2554 โล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรที่ประสบผลสำเร็จภายใต้โครงการส่งเสริมลดการใช้พลังงาน

 ประจำปี 2554 เกียรติบัตรการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous Awards)

 ประจำปี 2553 รางวัลการจัดการด้านโลจิสติกส์ดีเด่น ประเภทโรงประกอบโลหกรรม จากกระทรวงอุตสาหกรรม

 ประจำปี 2553 โล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรที่ประสบผลสำเร็จภายใต้โครงการส่งเสริมลดการใช้พลังงานในสาขาขนส่ง ปี 2553

 ประจำปี 2553 รางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการประจำปี 2553

 ประจำปี 2552 รางวัลผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2552 อยู่ในกลุ่มบริษัทที่มีคะแนนในระดับดีเลิศ ตามโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2009

 ประจำปี 2552 รางวัลผลการประเมินตามโครงการคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 (Annual General Meeting: AGM) ในระดับดีเยี่ยม

 ประจำปี 2552 Thailand Energy Awards 2009 ประเภท ผู้บริหารด้านอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมดีเด่น

 ประจำปี 2552 โล่และเกียรติบัตรการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-CIW)

 ประจำปี 2552 รางวัลผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในโครงการรณรงค์และส่งเสริมการใช้ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปี 2552

 ประจำปี 2551 รางวัล Thailand Energy Awards 2008 (TEA) ประเภทโรงงานควบคุมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

 ประจำปี 2549 รางวัลประกาศเกียรติคุณ คณะกรรมการแห่งปีดีเด่น ประจำปี 2549/2550

 ประจำปี 2548 รางวัลประกาศเกียรติคุณ คณะกรรมการแห่งปีดีเด่น 2547/2548