ใบรับรอง

ใบรับรองระบบบริหารงาน

ประจำปี 2563

 

ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001:2018

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4

 

 

ประจำปี 2562

 

 ใบรับรองระบบมาตรฐานการจัดการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001:2018

 ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015

 ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ มอก. 17025-2561

 

 

ประจำปี 2561

 

 ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน IATF 16949:2016

 ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

 

 

ประจำปี 2560

 

 ใบรับรองระบบมาตรฐานการจัดการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001:2018

 

 

ประจำปี 2553

 

 ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009

 ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008

 

 

ประจำปี 2550

 

 ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/TS 16949:2002

 ใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตราฐาน OHSAS 18001

 ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ มอก. 17025-2548

 

 

ประจำปี 2547

 

 ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ มอก. 17025-2543

 

 

ประจำปี 2546

 

 ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000

 

 

ประจำปี 2545

 

 ใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก.18001

 

 

ประจำปี 2542

 

 ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001

 

 

ประจำปี 2540

 

 ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002:1994