ใบรับรอง

Slide #1
Slide #2
Slide #3
Slide #4
Slide #5
Slide #6

ใบรับรอง

ปี 2560 

  •  ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (ระยะเวลา 3 ปี)

ปี 2550 

  •  ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/TS 16949:2002
  •  ใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตราฐาน OHSAS 18001

ปี 2547

  •  ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ มอก. 17025-2543

ปี 2545

  •  ใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก.18001

ปี 2542

  •  ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001

ปี 2540

  •  ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001