การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

Slide #1
Slide #2
Slide #3
Slide #4
Slide #5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดตามปรัชญาในการดำเนินธุรกิจและจริยธรรมธุรกิจซึ่งได้หล่อหลอม เป็นวิถีแห่งการผลักดัน ขับเคลื่อน พัฒนา   และเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมกับดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความสามารถ  ในการแข่งขัน โดยปฏิบัติและประสานประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม บริษัทได้ตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนโดยมุ่งพัฒนาธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมคุณค่า ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมเติบโตอย่างมีคุณภาพ เกิดการลงทุน ขยายการจ้างงาน และการจ่ายภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ UN Sustainable Development Goals (SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็นวาระแห่งการพัฒนาโลกระหว่างปี 2558-2573 นอกจากนี้ บริษัทได้ตั้งเป้าหมายนำอุตสาหกรรมเหล็กไทยไปสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำและสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050  

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เอสเอสไอกับ SDGs

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มุ่งพัฒนาธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมคุณค่าตลอดห่วงโซ่ธุรกิจเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจ โดยรวมเติบโตอย่างมีคุณภาพ เกิดการลงทุน ขยายการจ้างงาน และการจ่ายภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การพัฒนาของบริษัทสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ UN Sustainable Development Goals (SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็นวาระแห่งการพัฒนาโลกระหว่างปี 2558-2573

โครงสร้างการบริหารระบบการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทมีคณะทำงานบริหารระบบการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสายงานต่างๆ โดยมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปตามนโยบาย ที่เกี่ยวข้อง จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็น และเพียงพอต่อการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุน การทำงานของคณะอนุทำงานระบบการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งคณะทำงาน ได้พิจารณา และนำเสนอแต่งตั้งคณะอนุทำงานต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือการทำงานของคณะทำงานบริหารระบบการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ คณะทำงานบริหารระบบการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำปรึกษาฝ่ายจัดการเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการทบทวนนโยบาย ทิศทางปฏิบัติ ตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน และติดตามผลการปฏิบัติตามแผนงานของฝ่ายจัดการ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป