งบการเงิน

งบการเงิน

ประจำปี 2566

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2566
2.04 MB 
งบการเงินที่สอบทานแล้ว
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2566
1.04 MB 

ประจำปี 2565

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2565
งบการเงินที่สอบทานแล้ว
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2565
1.83 MB 

ประจำปี 2564

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
งบการเงินที่สอบทานแล้ว
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2564
14.3 MB 

ประจำปี 2563

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563
2.44 MB

งบการเงินที่สอบทานแล้ว
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2563
1.22 MB 

ประจำปี 2562

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562
826 KB

งบการเงินที่สอบทานแล้ว
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2562
 931 KB

ประจำปี 2561

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561
 1.38 MB

งบการเงินที่สอบทานแล้ว
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2561
511 KB

ประจำปี 2560

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
 854 KB

งบการเงินที่สอบทานแล้ว
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2560
950 KB

ประจำปี 2559

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
413 KB

งบการเงินที่สอบทานแล้ว
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2559
36 KB

ประจำปี 2558

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558
458 KB

งบการเงินที่ไม่ได้สอบทาน
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2558
363 KB

งบการเงินที่สอบทานแล้ว
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2558 
326 KB

งบการเงินที่ไม่ได้สอบทาน
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2558
289 KB

ประจำปี 2557

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 
421 KB

งบการเงินที่ไม่ได้สอบทาน
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2557 
307 KB

งบการเงินที่สอบทานแล้ว
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2557 
289 KB

งบการเงินที่ไม่ได้สอบทาน
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2557 
281 KB

ประจำปี 2556

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 
427 KB

งบการเงินที่ไม่ได้สอบทาน
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2556 
336 KB

งบการเงินที่สอบทานแล้ว
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2556 
341 KB

งบการเงินที่ไม่ได้สอบทาน
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2556 
304 KB

ประจำปี 2555

งบการเงินที่สอบทานแล้ว
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555 
377 KB

งบการเงินที่ไม่ได้สอบทาน
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2555 
297 KB

งบการเงินที่สอบทานแล้ว
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2555 
277 KB

งบการเงินที่ไม่ได้สอบทาน
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2555 
251 KB

ประจำปี 2554

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 
379 KB

งบการเงินที่ไม่ได้สอบทาน
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2554 
294 KB

งบการเงินที่สอบทานแล้ว
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2554 
586 KB

งบการเงินที่ไม่ได้สอบทาน
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2554 
513 KB

ประจำปี 2553

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2553 
190 KB 

งบการเงินที่ไม่ได้สอบทาน
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2553 
409 KB

งบการเงินที่สอบทานแล้ว
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2553 
102 KB

งบการเงินที่ไม่ได้สอบทาน
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2553 
8 KB  

ประจำปี 2552

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552 
28 KB

งบการเงินที่ไม่ได้สอบทาน
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2552 
178 KB

งบการเงินที่สอบทานแล้ว
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2552 
23 KB

งบการเงินที่ไม่ได้สอบทาน
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2552 
158 KB

ประจำปี 2551

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2551 
227 KB

งบการเงินที่ไม่ได้สอบทาน
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2551 
176 KB

งบการเงินที่สอบทานแล้ว
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2551 
157 KB

งบการเงินที่ไม่ได้สอบทาน
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2551 
125 KB

ประจำปี 2550

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2550 
191 KB

งบการเงินที่ไม่ได้สอบทาน
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2550 
132 KB

งบการเงินที่สอบทานแล้ว
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2550 
140 KB

งบการเงินที่ไม่ได้สอบทาน
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2550 
117 KB

ประจำปี 2549

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2549 
487 K

งบการเงินที่ไม่ได้สอบทาน
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2549 
262 KB

งบการเงินที่สอบทานแล้ว
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2549 
28 KB

งบการเงินที่ไม่ได้สอบทาน
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2549 
1.66 MB

ประจำปี 2548

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2548 
385 KB

งบการเงินที่ไม่ได้สอบทาน
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2548 
291 KB

งบการเงินที่สอบทานแล้ว
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2548 
264 KB

งบการเงินที่ไม่ได้สอบทาน
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2548 
246 KB

ประจำปี 2547

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2547 
330 KB

งบการเงินที่ไม่ได้สอบทาน
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2547 
143 KB

งบการเงินที่สอบทานแล้ว
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2547 
319 KB

งบการเงินที่ไม่ได้สอบทาน
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2547 
222 KB

ประจำปี 2546

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2546 
316 KB

งบการเงินที่ไม่ได้สอบทาน
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2546 
230 KB

งบการเงินที่สอบทานแล้ว
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2546 
211 KB

งบการเงินที่ไม่ได้สอบทาน
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2546 
193 KB