ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561 ซึ่งบริษัทใช้เป็นเอกสารประกอบการขอจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กระทรวงพาณิชย์ ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561
จำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละของจำนวน หุ้นทั้งหมด
1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 4,499,394,589 40.49%
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 4,469,534,816 40.22%
3. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 874,888,641 7.87%
4. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 590,833,147 5.32%
5. Thailand Securities Depository Company Limited For Depositors 264,164,474 2.38%
6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 156,181,954 1.41%
7. บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด 146,739,141 1.32%
การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
จำนวนหุ้นรวม คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 10,800,912,069 97.19
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 312,106,211 2.81

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 2.81

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลจากงบการเงิน เฉพาะกิจการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงาน แผนการลงทุน เงื่อนไขสัญญาต่างๆ และ ความเหมาะสมอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจาก งบการเงินเฉพาะกิจการได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัท บริษัทไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายไว้ แต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทย่อย และคณะกรรมการของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามคำสั่งศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.8/2559 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมอยู่ ณ 31 ธันวาคม 2561 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย