ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

             รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (ภายหลังจากที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีมติให้เพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป)

 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563
จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละของจำนวน
หุ้นทั้งหมด
1.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)4,499,394,58940.488
2.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)4,469,534,81640.219
3.ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)874,888,6417.873
4.บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด159,756,0381.438
5.CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG125,794,7721.132
6.นายสุชิน รัตนศิริวิไล100,079,6890.901
7.SIX SIS LTD66,665,5750.600
8.นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์59,966,8790.540
 การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติตามทะเบียนผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563
จำนวนหุ้นรวมคิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย        จำนวน  13,905  ราย10,818,370,57797.35
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว  จำนวน      110  ราย294,647,7032.65

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 2.65

การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลจากงบการเงิน เฉพาะกิจการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงานแผนการลงทุน เงื่อนไขสัญญาต่างๆ และความเหมาะสมอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจาก งบการเงินเฉพาะกิจการได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัท บริษัทไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายไว้แต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทย่อย และคณะกรรมการของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

ทั้งนี้ ในระหว่างระยะเวลาที่ศาลยังไม่มีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ บริษัทโดยผู้บริหารแผนจะไม่จ่ายเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดทำนองเดียวกับเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจ้าหนี้

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามคำสั่งศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.8/2559 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563