มาตรฐานอุตสาหกรรม

Slide #1
Slide #2
Slide #3
Slide #4
Slide #5
Slide #6

มาตรฐานอุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 • ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตราฐานอุตสาหกรรมยุโรป (CE Mark) ประเภทผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน [EN 10025-2]

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปี 2545

 • ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 1999-2543 (TIS 1999) (ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างรถยนต์)
 • ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 2011-2543 (TIS 2011) (ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนที่ผ่านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ)
 • ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 2060-2543 (TIS 2060) (ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนสำหรับงานถังก๊าซ)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปี 2544

 • ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 1479-2541 (TIS 1479) (ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป)
 • ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 1735-2542 (TIS 1735) (ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนสำหรับงานท่อ)
 • ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 1499-2541 (TIS 1499) (ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ)
 • ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 1501-2541 (TIS 1501) (ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักร)
 • ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 1884-2542 (TIS 1884) (ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูปสำหรับงานโครงสร้างรถยนต์)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปี 2543

 • ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (JIS MARK) ประเภทผลิตภัณฑ์เหล็ก แผ่นรีดร้อน JIS G3101 ,JIS G3106 ,JIS G3131

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปี 2542

 • ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 528-2540 (TIS 528) (ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนสำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป)