ความสำเร็จ

Slide #1
Slide #2
Slide #3
Slide #4
Slide #5

ความสำเร็จ

เพื่อความภาคภูมิใจของคนไทย
บนเส้นทางสายเหล็ก
สู่ความเป็นหนึ่งในภูมิภาค

สัมฤทธิผลจากการมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในทุกๆ ด้านควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัย ประสานกับความสามารถในการบริหารจัดการและการ ร่วมแรงร่วมใจจากผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับ รวมไปถึงแรงสนับสนุนของลูกค้าและผู้ถือหุ้น เป็นผลให้เอสเอสไอยังคงก้าวต่อไปสู่ความเป็นหนึ่งในระดับภูมิภาค บนเส้นทางสายธุรกิจเหล็กที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างแท้จริงในความเป็นองค์กรของคนไทยที่ทำให้ในทุกๆ วันของคนไทยทั่วประเทศได้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กไทยที่มีคุณภาพทัดเทียมสากล และช่วยให้ประเทศชาติลดการพึ่งพาและการนำเข้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากต่างชาติเป็นมูลค่ามหาศาลนับหมื่นล้านบาทต่อปี