ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ ค่านิยม วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ ค่านิยม วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

เอสเอสไอมุ่งที่จะกระทำการทุกอย่างด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในทางที่ดีกว่าเสมอ ด้วยการศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิม และเหมาะสม กับสถานการณ์ ด้วยพื้นฐานความเชื่อที่ว่าเราสามารถทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนี้และพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ อันเป็นความพยายามอย่างไม่มีที่สิ้นสุดที่จะต้องพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน

ยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ

เอสเอสไอมุ่งที่จะผลิตสินค้าและให้บริการ โดยคำนึง ถึงความพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ด้วยพื้นฐาน ความเชื่อที่ว่า ลูกค้ายินดีจ่ายเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเสมอการ ปรับปรุงใดๆ ก็ตามจะไม่มีคุณค่าเลยหากไม่เป็น ที่ต้องการของลูกค้า เอสเอสไอจึงให้ความสำคัญ กับคุณภาพในทุกขั้นตอน การผลิตสินค้านับตั้งแต่การ คัดเลือกวัตถุดิบ การเอาใจใส่ในกระบวนการผลิตต่างๆ จนกระทั่งเป็นสินค้าสำเร็จรูป ตลอดจนการให้บริการที่ดี แก่ลูกค้าทั้งบริการก่อนการขาย ระหว่างการขาย และหลังการขาย ส่งมอบสินค้าตรงตามกำหนดเวลา เพื่อสนองตอบต่อความพึงพอใจของลูกค้าให้มากที่สุด

เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร

เอสเอสไอให้ความสำคัญแก่พนักงานทุกระดับและ ทุกคนด้วยพื้นฐานความเชื่อที่ว่า พนักงานที่ดีมี คุณภาพ จะนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร เอสเอสไอจึงมุ่งเน้นสรรหาคัดเลือกพนักงานที่จะมา ร่วมงานกับบริษัทอย่างพิถีพิถัน ดูแลให้มีสวัสดิการ ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม พัฒนาและ ฝึกอบรม พนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริม ให้มีคุณภาพ ชีวิตการทำงานที่ดี มีสุขอนามัยและ ความปลอดภัยใน การทำงาน อันจะเป็นประโยชน์แก่ พนักงานบริษัทและสังคมโดยรวม ตั้งมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

ตั้งมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

เอสเอสไอมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะดำเนินธุรกิจ อย่าง มีคุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นวิถีทาง การดำเนินธุรกิจ ที่ดีด้วยพื้นฐานความเชื่อที่ว่าคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจจะช่วย ให้สังคมสงบสุขประเทศชาติมั่นคงเจริญก้าวหน้า ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตและเจริญรุ่งเรืองอย่างถาวร โดยเอสเอสไอจะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และยุติธรรม ต่อบุคคลทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม อาทิ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง พนักงาน รัฐบาล ชุมชน และสังคม เป็นต้น

ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เอสเอสไอให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะธุรกิจเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมการเปลี่ยนแปลง ของสังคมย่อมกระทบต่อธุรกิจด้วยพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่จะต้องพัฒนา ควบคู่กันไปเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่าง ยั่งยืนเอสเอสไอถือว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบใน อันที่ จะมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคม สิ่งแวดล้อมโดยมี การรับและการให้อย่างสมดุล

ค่านิยม

I
ntegrity ซื่อตรง (ทำในสิ่งที่เราพูด)

F
ighting spirit จิตใจนักสู้ (สู้ไม่ถอย)

A
im for excellence มุ่งสู่ความเป็นเลิศ(ทุกอย่างเป็นไปได้)

C
an Change กล้าเปลี่ยน (เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง)

T
eamwork การทำงานเป็นทีม(เพื่อส่วนรวม ร่วมเป็นหนึ่งเดียว)

S
ervice-mind สำนึกในการให้บริการ(ให้มากกว่าที่ถูกคาดหวัง)

วิสัยทัศน์

“บริษัทเหล็กชั้นนำด้านนวัตกรรมและโซลูชั่นทางธุรกิจที่คู่ค้าไว้วางใจ”

พันธกิจ

“สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีคุณค่าเพิ่มพิเศษสำหรับลูกค้าและผู้บริโภค สร้างคุณค่าร่วมและความไว้วางใจอย่างยั่งยืนสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย”