ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

            รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (ภายหลังจากที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีมติให้เพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป)

 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563
จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละของจำนวน
หุ้นทั้งหมด
1.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)4,499,394,58940.488
2.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)4,469,534,81640.219
3.ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)874,888,6417.873
4.บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด159,756,0381.438
5.CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG125,794,7721.132
6.นายสุชิน รัตนศิริวิไล100,079,6890.901
7.SIX SIS LTD66,665,5750.600
8.นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์59,966,8790.540
 การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติตามทะเบียนผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563
จำนวนหุ้นรวมคิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย        จำนวน  13,905  ราย10,818,370,57797.35
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว  จำนวน      110  ราย294,647,7032.65

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 2.65