ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

            รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (ภายหลังจากที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีมติให้เพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563
จำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละของจำนวน หุ้นทั้งหมด
1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 4,499,394,589 40.488
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 4,469,534,816 40.219
3. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 874,888,641 7.873
4. บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด 159,756,038 1.438
5. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG 125,794,772 1.132
6. นายสุชิน รัตนศิริวิไล 100,079,689 0.901
7. SIX SIS LTD 66,665,575 0.600
8. นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์ 59,966,879 0.540
การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563
จำนวนหุ้นรวม คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย        จำนวน  13,905  ราย 10,818,370,577 97.35
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว  จำนวน      110  ราย 294,647,703 2.65

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 2.66