ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561 ซึ่งบริษัทใช้เป็นเอกสารประกอบการขอจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กระทรวงพาณิชย์ ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561
จำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละของจำนวน หุ้นทั้งหมด
1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 4,499,394,589 40.49%
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 4,469,534,816 40.22%
3. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 874,888,641 7.87%
4. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 590,833,147 5.32%
5. Thailand Securities Depository Company Limited For Depositors 264,164,474 2.38%
6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 156,181,954 1.41%
7. บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด 146,739,141 1.32%
การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
จำนวนหุ้นรวม คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 10,800,912,069 97.19
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 312,106,211 2.81

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 2.81