ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

          รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2566
จำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละของจำนวน
หุ้นทั้งหมด
1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 4,499,394,589 39.315
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 4,469,534,816 39.054
3. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 874,888,641 7.645
4. บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด 159,817,180 1.396
5. บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด 159,756,038 1.396
6. UBS SWITZERLAND AG 141,277,668 1.234
7. นายสุชิน รัตนศิริวิไล 100,079,689 0.874
8. บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) 86,000,000 0.751
9. J.P. MORGAN (S.E.A.) LIMITED 64,217,144 0.561
10. SIX SIS AG 63,472,259 0.555
การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2566
จำนวนหุ้นรวม คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย         จำนวน  13,905  ราย 11,085,125,438 96.86
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว  จำนวน      114  ราย 359,332,881 3.14

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ


         บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 3.14