จริยธรรม

จริยธรรม

 

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

บริษัทพึงดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความ สามารถในการแข่งขัน โดยปฏิบัติต่อบุคคลทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน:

บริษัทพึงดำเนินกิจการให้มีผลประกอบการที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

2. ลูกค้า:

บริษัทพึงผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยราคาที่เป็นธรรม

3. คู่ค้า และเจ้าหนี้:

บริษัทพึงดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเกื้อหนุนที่เป็นธรรม

4. คู่แข่ง

บริษัทพึงดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการแข่งขันที่ยุติธรรม

5. พนักงาน:

บริษัทพึงดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีสภาพการจ้างที่สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงาน มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า รวมทั้งมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

6. รัฐบาล:

บริษัทพึงดำเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของ ประเทศ โดยปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายและเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจ ทั่วไป

7. ชุมชนและสังคม:

บริษัทพึงดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทจะดูแลความสมดุลของผลประโยชน์ให้เกิดแก่บุคคลทุกกลุ่มด้วยความเสมอภาค

 

จริยธรรมของกรรมการบริษัท

 1. กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ และยึดมั่นในจริยธรรมในการประกอบธุรกิจที่บริษัทกำหนดไว้
 2. กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
 3. กรรมการบริษัทพึงอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเพียงพอโดยใช้ความรู้ความสามารถ และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บริษัทเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม
 4. กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และในขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องด้วย โดยปฏิบัติต่อบุคคลทุกกลุ่มด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม
 5. กรรมการบริษัทไม่พึงอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ตลอดจนไม่กระทำการใดๆในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

จริยธรรมของพนักงาน

 1. ความยึดมั่นในเกียรติภูมิของสถาบัน
  พนักงานพึงร่วมใจกันเสริมสร้างและจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของบริษัท ด้วยการมีทัศนคติและเป็น พนักงานที่ดีของบริษัท แสดงออกด้วยความชื่นชมและภูมิใจ ปกป้องและรักษาเกียรติภูมิของบริษัท รวมทั้งเสริมสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทต่อสาธารณชน
 2. ความซื่อสัตย์สุจริต
  พนักงานพึงปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่เห็นแก่อามิสสินจ้างหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใดๆ
 3. ความขยันหมั่นเพียร
  พนักงานพึงปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจและเอาใจใส่ อุทิศตนให้กับ งานของบริษัทอย่างเต็มกำลังความสามารถ และมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จของงาน เพื่อประโยชน์ของบริษัท
 4. ความมีระเบียบวินัย
  พนักงานพึงประพฤติและปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อปฏิบัติ และประเพณีอันดีงามของ บริษัท ตลอดจนศึกษาและทำความเข้าใจในนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อปฏิบัติให้ชัดเจน เพื่อจะ ถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
 5. การรักษาความลับ
  พนักงานพึงรักษาข้อมูลของบริษัทไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารที่ยังไม่ควรเปิด เผย ไม่ใช้ข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น และไม่ให้ข่าวสารหรือข้อมูลใดๆ ที่ ผู้มีอำนาจยังไม่ได้อนุมัติ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่สื่อสารกันในการดำเนินงานตามปกติ หรือเป็นข้อมูลที่ได้ เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว
 6. การใช้และรักษาทรัพย์สินของบริษัท
  พนักงานพึงใช้และรักษาทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลอื่น ต้องทำนุบำรุงรักษาทรัพย์สินของบริษัทให้อยู่ในสภาพดีเพื่อประโยชน์ใน การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 7. การขัดผลประโยชน์ของบริษัท
  พนักงานไม่พึงกระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือทำให้บริษัทเสียผล ประโยชน์ หรือได้ประโยชน์น้อยกว่าที่ควร หรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษัท เช่น

7.1 ดำเนินธุรกิจหรือประกอบการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันโดยตรงหรือโดยอ้อมกับบริษัท

7.2 ดำเนินการหรือประกอบการใด ๆ เพื่อขายสินค้าและบริการให้กับบริษัท หรือรับเหมางานของ บริษัท หรือเป็นตัวแทนให้หรือปฏิบัติงานให้ผู้ขายสินค้าและบริการหรือผู้รับเหมาในการทำธุรกิจ กับบริษัท

7.3 มีผลประโยชน์ทางการเงิน ทั้งการมีหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนของธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือผู้ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทต่าง ๆ เช่น ลูกค้า ผู้แทนจำหน่าย ผู้รับเหมา ผู้ขายสินค้าหรือบริการ ฯลฯ โดยผลประโยชน์ที่มีนั้นอยู่ในระดับที่พนักงานอาจกระทำการหรือละเว้นการกระทำที่ควร ตามหน้าที่ที่มีอยู่กับบริษัท

 1. การรับของขวัญ
  พนักงานพึงละเว้นการรับของขวัญและ/หรือของกำนัลในโอกาสตามประเพณีนิยมหรือในโอกาสอื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ทำธุรกิจกับบริษัท หรือจากผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงาน หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าของขวัญนั้นมีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้รายงานผู้บังคับ บัญชาโดยเร็ว เพื่อดำเนินการตามสมควรแก่กรณี
 2. การประพฤติปฏิบัติตน
  พนักงานพึงประพฤติตนให้เหมาะสมกับที่เป็นพนักงานบริษัท ทั้งทางด้านกิริยา มารยาท การแต่งกาย บุคลิก และการวางตัว ไม่ประพฤติตนในทางเสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งต่อตนเองและบริษัท รวมทั้งหมั่นฝึก ฝนพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ นำมาช่วยพัฒนางานของตนเองและของบริษัทให้เจริญ ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
 3. การปฏิบัติตนในฐานะผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
  พนักงานซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา พึงเป็นผู้นำและแบบอย่างที่ดี เอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้าน การปฏิบัติงาน สร้างขวัญกำลังใจ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครอง ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
  พนักงานที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา พึงเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งที่ชอบด้วยระเบียบและข้อปฏิบัติของ บริษัท ไม่แสดงความก้าวร้าวกระด้างกระเดื่อง หรือกระทำตนเป็นปรปักษ์ต่อผู้บังคับบัญชา ให้เกียรติ และรู้จักกาลเทศะ
 4. การใช้สิทธิทางสังคมและการเมือง
  พนักงานพึงมีเสรีภาพที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมได้ แต่พึงหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันเป็นการไม่ถูก ต้อง ขัดกับกฎหมายหรือศีลธรรม ทำให้สังคมไม่สงบสุข และพึงรักษาไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งตน ให้เป็นที่ยอมรับตามควรแก่สถานะในสังคมและชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่
  พนักงานพึงมีเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมือง เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การเป็นสมาชิกพรรค การเมือง ฯลฯ แต่ไม่พึงกระทำการใดๆ อันอาจจะทำให้เข้าใจได้ว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องหรือฝักใฝ่ใน พรรคการเมืองนั้น