ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกิจการ
ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ประเภทล้างผิวและเคลือบน้ำมัน
ด้วยกําลังการผลิตสูงสุด 4,000,000 ตันต่อปี

จดทะเบียนบริษัท
ประเภทบริษัทจำกัด วันที่ 13 มีนาคม 2533
ประเภทบริษัทมหาชนจำกัด วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

เปิดดำเนินการ
เดือนกุมภาพันธ์ 2537

การลงทุน
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ตามบัตรส่งเสริมฯ เลขที่ 1140/2533 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2533

เทคโนโลยีเครื่องจักร
ประเทศอิตาลี

เครื่องจักรหลัก
โรงงานเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและ
โรงงานเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทล้างผิวและเคลือบน้ำมัน

ลักษณะผลิตภัณฑ์
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot-Rolled Coil)
หนัก 5-32 ตัน/ม้วน
หนา 0.9-20.0 มม.
กว้าง 750-1,560 มม.

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทล้างผิวและเคลือบน้ำมัน
(Hot-Rolled Coil Pickled and Oiled)
หนัก 5-32 ตัน/ม้วน
หนา 1.2-7.0 มม.
กว้าง 650-1,650 มม.

ลักษณะวัตถุดิบ
เหล็กแท่งแบน (Slab)
หนัก 5-32 ตัน/แท่ง
หนา 160-250 มม.
กว้าง 750-1,560 มม.

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง
ท่อเหล็ก ถังแก๊ส ตู้คอนเทนเนอร์ เฟอร์นิเจอร์ ยานยนต์และชิ้นส่วน
และอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดเย็น

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
871,646,772,055.00 บาท (ณ วันที่ 15 มกราคม 2567)
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 871,646,772,055 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ทุนชำระแล้ว
11,444,458,319.00 บาท (ณ วันที่ 15 มกราคม 2567)
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 11,444,458,319 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

สัดส่วนการถือหุ้น
ไทย ร้อยละ
ต่างประเทศ ร้อยละ

สมาชิก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หอการค้า และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
South East Asia Iron & Steel Institute
World steel Association
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จำนวนพนักงาน
1,258 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)