คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายกมล จันทิมา
ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
กรรมการบริษัท

นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการบริษัท

นายนาวา จันทนสุรคน
กรรมการบริษัท

นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์
กรรมการบริษัท

นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล
กรรมการบริษัท

นายคณธี รื่นกลิ่น 
กรรมการบริษัท

นายศรัณยู อัศวาณิชย์
กรรมการบริษัท