ความเป็นมา

ความเป็นมา

ปี 2562

กรกฎาคม  

 • บริษัทรับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง กิจกรรมการณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2562 (Zero Accident Campaign 2019) จัดโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

ปี 2561

ธันวาคม  

 • บริษัทรับรางวัลโครงการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจําปี 2561ยอดเยี่ยม “EIA Monitoring Awards2018” ประเภทอุตสาหกรรม จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561

ปี 2560

สิงหาคม  

 • บริษัทรับรางวัลเกียรติยศสูงสุด สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงาน สัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน 15 ปี ติดต่อกัน ประจำปี 2560 (พ.ศ. 2546 – 2560) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

ปี 2559

มกราคม 

 • บริษัทไดรับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาค เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Certified Companies of Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 

ปี 2558

เมษายน

 • รับเกียรติบัตร ESG100 Company จากสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

กรกฏาคม

 • รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจําปี 2558 (รางวัลต่อเนื่อง 4 ปี) เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2558
 • รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2558 10 ปีติดต่อกัน(2549-2558) เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2558

กันยายน

 •  รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการบริหารความปลอดภัย และประเภทการบริหารงานคุณภาพ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558

ตุลาคม

 • รับผลประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ในระดับที่ 3 Established จากสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558
 • รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2558 ระดับดี จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558

ธันวาคม

 • รับรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2558 ประเภท Recognition จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558

ปี 2557

กุมภาพันธ์

 • เอสเอสไอ ยูเค ผลิตเหล็กแท่งแบนครบ 5 ล้านตัน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557

กรกฏาคม

 • รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2557 (รางวัลต่อเนื่อง 3 ปี) เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2557
 • รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในกลุ่มคะแนนสูงสุด ประจำปี 2557 (Annual General Meeting Checklist: AGM Checklist) ด้วยคะแนนร้อยละ 98.93 เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2557

สิงหาคม

 • รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557 10 ปีต่อต่อกัน (2548-2557) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557

กันยายน

 • รับรางวัล “ASEAN Energy Awards 2014” ประเภทการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในโรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งนับเป็นรางวัลแรกระดับอาเซียนของบริษัท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557

ตุลาคม

 • รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรซีเอสอาร์ที่มีความเป็นเลิศ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557

พฤศจิกายน

 • รับรางวัล CSRI Recognition ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
 • รับรางวัล Thailand Energy Awards ประจำปี 2557 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุมดีเด่น เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
 • รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการเพิ่มผลผลิต เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

ธันวาคม

 • รับผลการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2557 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2014 – CGR) คะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 83 ซึ่งคะแนนรายหมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และหมวดการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” วันที่ 15 ธันวาคม 2557
 • รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2557 (EIA Monitoring Award 2014) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557

ปี 2556

มกราคม

 • เอสเอสไอ ยูเค ผลิตเหล็กแท่งแบนครบ 2 ล้านตันเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556

กุมภาพันธ์

 • สถิติผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนต่อวันสูงสุด13,021 ตัน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
 •  ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนสะสมสูงสุด 28 ล้านตัน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

เมษายน

 • SSIทำสถิติใหม่ผลิตสูงสุดรายไตรมาส 770,408 ตัน ยอดส่งมอบไตรมาสแรกสูงสุด706,833 ตัน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556

พฤษภาคม

 • รางวัลประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • เอสเอสไอ ยูเค ประสบความสำเร็จผลิตเหล็กแท่งแบนสูงสุดต่อวัน 10,168 ตัน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556

กรกฏาคม

 • เอสเอสไอผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนสะสมครบ 29 ล้านตัน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556

สิงหาคม

 • เอสเอสไอ ยูเค ผลิตเหล็กแท่งแบนสูงสุดต่อวัน 11,432 ตัน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556

กันยายน

 • รางวัลประกาศเกียรติคุณระดับทองแดงใน “โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ประจำปี พ.ศ. 2556”

พฤศจิกายน

 • รางวัล SET Awards 2013 ความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น
 • รางวัล CSRI Recognition 2013

ปี 2555

มีนาคม

 • เอสเอสไอทำสถิติผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสูงสุดครบ 26 ล้านตัน รายแรกของบริษัทเหล็กไทยเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555

มิถุนายน

 • รางวัลประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • เหล็กแท่งแบน SSI UK ล็อตแรก 4.8 หมื่นตันถึงไทยเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555

กันยายน

 • สถิติผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนสูงสุด12,449 ตันต่อวันเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555
 • รางวัลเกียรติยศแรงงานและสวัสดิการดีเด่น 10 ปีซ้อน

ตุลาคม

 • เอสเอสไอ – บริษัท JFE Steel Corporation หรือ JFE และ Marubeni-Itochu Steel Inc. หรือ MISI ลงนามข้อตกลงหุ้นส่วนธุรกิจ (Partnership Agreement) โดย JFE และ MISI ลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของเอสเอสไอรายละ 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นวงเงินรวม 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในราคา0.68 บาทต่อหุ้น ตามแผนการจัดโครงสร้างการเงินแบบเบ็ดเสร็จของเอสเอสไอ

ปี 2554

กุมภาพันธ์

 • ซื้อโรงถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าครบวงจร (Teesside Cast Products) ประเทศอังกฤษ มูลค่า 469 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 • รับโล่ CSR DIW Continuous Awards

เมษายน

 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการจัดการพลังงาน

กันยายน

 • รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ 5 ปีติดต่อ (พ.ศ.2550 – 2554)

ปี 2553

กุมภาพันธ์

 • ทำสถิติผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน 11,305 ตันต่อวันเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553

มีนาคม

 • ปริมาณส่งมอบเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนให้กับลูกค้าสูงสุดต่อเดือน 254,365 ตัน

เมษายน

 • ทำสถิติผลิตต่อเดือนสูงสุด 286,607 ตัน ยอดส่งมอบไตรมาสแรกสูงสุด 679,049 ตัน

พฤษภาคม

 •  ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์มาตรฐานระดับโลก Bureau Veritas ( BV ) – ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในความแข็งแรงและคุณภาพของเหล็ก

กรกฏาคม

 • รางวัลนันทนาการดีเด่น
 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านโลจิสติกส์

พฤศจิกายน

 • สถิติส่งมอบผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 2,000,000 ตัน

ปี 2552

เมษายน

 • เข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณประโยชน์ต่อการศึกษา

พฤษภาคม

 • รางวัล Thailand Energy Awards 2009 ประเภท ผู้บริหารด้านอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมดีเด่น

มิถุนายน

 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต ประจำปี 2552
 • ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนครบ20ล้านตันรายแรกของไทย

กันยายน

 • โล่และเกียรติบัติมาตรฐานอุตสาหกรรมรับผิดชอบสังคม CSR-DIW
 • รางวัลเชิดชูเกียรติแรงงานและสวัสดิการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2548 – 2552) ประเภทไม่มีสหภาพแรงงาน

ตุลาคม

 • กระทรวงแรงงานรับรอง มรท.8001-2546 ขั้นสมบูรณ์
 • ทำสถิติผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนสูงสุดต่อวัน 10, 736 ตัน

ปี 2551

กุมภาพันธ์

 • ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนคุณภาพสูง ได้บางที่สุดถึง 0.80 มิลลิเมตร

มิถุนายน

 • รางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2551 ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 2)

ปี 2550

มกราคม

 • ประกาศวิสัยทัศน์ “ผู้นำตลาดเหล็กแผ่นชั้นคุณภาพพิเศษของอาเซียนและสร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

พฤษภาคม

 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ (ครั้งที่ 7)
 • รางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2550 ประเภทการบริหารงานคุณภาพ (ครั้งที่ 2)

กันยายน

 • รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน (2546-2550)

พฤศจิกายน

 • สามารถผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนคุณภาพสูงขนาดหน้ากว้าง 1,050 มิลลิเมตร ได้บางที่สุดถึง 0.87 มิลลิเมตร

ธันวาคม

 • รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ คณะกรรมการแห่งปีดีเด่น ประจำปี 2549/2550

ปี 2549

เมษายน

 • ใบรับรองระบบบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2004

พฤษภาคม

 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ (ครั้งที่6 )

กรกฎาคม

 • ได้รับรางวัล SET Awards 2006 : Distinction in Maintaining Excellent Corporate Governance Report ในฐานะบริษัทที่สามารถรักษามาตรฐานด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

กันยายน

 • ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงานประจำปี 2549

สิงหาคม

 • รับมอบมาตรฐานรับรอง CE หรือ Conformite European Mark จาก Mr. Steve Naylor รองกรรมการผู้จัดการ LRQA South East Asia, India and Australia เป็นรายแรกของอุตสาหกรรมเหล็กไทย
 • รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2549 ประเภทการจัดการพลังงาน

ปี 2548

กุมภาพันธ์

 • ใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทยระดับพื้นฐาน ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท.8001-2546)

มีนาคม

 • ขยายกำลังการผลิตจาก 2.4 ล้านตัน เป็น 4.0 ล้านตัน
 • เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตโดยสามารถรีดเหล็กแผ่นได้บางสุด 1.0 มม. ถึงหนาสุด 19.0 มม.

พฤษภาคม

 • รางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2548 ประเภทการเพิ่มผลผลิต (ครั้งที่ 2)
 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (ครั้งที่ 5)
 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการแรงงาน

กรกฎาคม

 • รางวัล SET Awards 2005 – Best Corporate Governance Report ตามโครงการ CG Base Lining

พฤศจิกายน

 • ประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี 2547/2548” ระดับดีเด่นจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

ปี 2547

มกราคม

 • คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายวิน วิริยประไพกิจ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท

เมษายน

 • ได้รับใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ 0120 มอก. 17025-2543

พฤษภาคม

 • เริ่มผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำมันเพื่อการพาณิชย์
 • ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี2547 (ครั้งที่ 4)
 • ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ (ครั้งที่ 2)
 • ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการแรงงาน (ครั้งที่ 2)

กันยายน

 • ส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำมันเป็นครั้งแรก

ตุลาคม

 • พิธีเปิดโรงงานเหล็กแผ่นรีดร้อนประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำมันอย่างเป็นทางการ

ปี 2546

พฤษภาคม

 • ได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2000
 • ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมยอดเยี่ยม” ประจำปี 2546 จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย
 • ได้รับรางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2546 ประเภทการบริหารความปลอดภัย
 •  ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2546 (ครั้งที่ 3)

มิถุนายน

 •  ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ จากกระทรวงแรงงาน (ครั้งที่ 1)
 •  ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน (ครั้งที่ 1)

พฤศจิกายน 

 •  ได้รับรางวัลโครงการโรงงานสีขาวดีเด่นประจำปี 2546

ปี 2545

พฤษภาคม

 •  ได้รับใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 18001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
 •  ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2545 (ครั้งที่ 2)
 •  ได้รับรางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2545 ประเภทการบริหารงานคุณภาพ

มิถุนายน

 •  คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายสิทธิชัย เธียรสถาพร ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหารของบริษัท
 •  คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายวิน วิริยประไพกิจ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท

กันยายน 

 •  ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 1999-2543 (TIS 1999)(เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างรถยนต์)
 •  ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 2011-2543 (TIS 2011)(เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนที่ผ่านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ)

ตุลาคม

 •  ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 2060-2543 (TIS 2060)(เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนสำหรับงานถังก๊าซ)

พฤศจิกายน

 •  ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนครบ 10,000,000 ตัน

ปี 2544

พฤษภาคม

 •  ได้รับรางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2544 ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 •  ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ (ครั้งที่ 1)
 •  ได้รับรางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2545 ประเภทการบริหารงานคุณภาพ

กรกฎาคม

 •  ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทโรงงานควบคุมที่อนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2543

สิงหาคม

 •  ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 1479- 2541 (TIS 1479)(เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป)
 •  ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 1499- 2541 (TIS 1499)(เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ)
 •  ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 1735- 2542 (TIS 1735)(เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนสำหรับงานท่อ)

กันยายน 

 •  ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่มีการจัดการและรักษาสภาพแวดล้อมตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2544 (EIA Awards 2001)

ตุลาคม 

 •  ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 1501-2541 (TIS 1501)(เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล)

พฤศจิกายน

 •  ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 1884- 2542 (TIS 1884)(เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนสำหรับที่ปรับปรุงคุณสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์)

ปี 2543

มิถุนายน

 • ได้รับเกียรติบัตรรับรองการใช้เทคโนโลยีสะอาดเบื้องต้น จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กันยายน

 • ได้รับรางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2543 ประเภทการเพิ่มผลผลิต
 • ได้รับใบรับรองในฐานะที่เป็นสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามโครงการขยายผลการตรวจคุ้มครองแรงงานหญิงและเด็ก เพื่อสนับสนุนการส่งออก ประจำปี 2543

ธันวาคม

 • ได้รับใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (JIS Mark)ประเภทผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน (JIS G3101, JIS G3106, JIS G3131)

ปี 2542

มกราคม

 •  จัดตั้งบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื่อให้บริการงานซ่อมบำรุง งานออกแบบ และงานควบคุมทางด้านวิศวกรรมแก่บริษัทและบริษัทอื่น

มีนาคม

 •  บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้สำเร็จ

มิถุนายน

 •  สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด ลดลงจากร้อยละ 49 เป็น ร้อยละ 8.65
 •  จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยมุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมที่โปร่งใส
 •  ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้สำเร็จ ทำให้ลดภาระดอกเบี้ยจ่ายได้เป็นจำนวนมากและมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น
 •  นอกจากนั้น เงินกู้ทั้งหมดถูกเปลี่ยนเป็นเงินกู้สกุลบาท เป็นผลให้ลดความเสี่ยงจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน

พฤศจิกายน

 •  จัดตั้งโปรแกรม Level-1 American Depositary Receipts (ADR) จำนวน 10 ล้านหน่วย ร่วมกับ The Bank of New York ในฐานะ Depositary เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนชาวต่างชาติสามารถนำหุ้นของบริษัทในกระดานต่างประเทศไปฝากไว้กับ Depositary เพื่อแลกกับ ADR ในสัดส่วน 20 หุ้น ต่อ ADR 1 หน่วย ซึ่งสามารถทำการซื้อขายเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐได้ในตลาด Over-the-Counter ในต่างประเทศ และเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มนักลงทุนต่างชาติอีกด้วย

ธันวาคม 

 •  ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,080 ล้านหุ้น จำหน่ายในราคาหุ้นละ 0.01 บาทให้แก่บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตามแผนเพิ่มทุนลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมตามเงื่อนไขของสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งช่วยให้มีโครงสร้างทุนที่ดีขึ้น
 • ได้รับใบรับรองระบบบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 จากสถาบัน Lloyd’s Register Quality Assurance Limited

ปี 2541

มกราคม

 • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศให้มาตรฐานเหล็กแผ่นรีดร้อนสำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูปเป็นมาตรฐานบังคับ

กันยายน

 • สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ลดลงจากร้อยละ 23.96 เป็นร้อยละ 15.18

ตุลาคม

 • ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 528-2540 (TIS 528)(เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนสำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป)

ปี 2540

มกราคม

 • ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากกระทรวงอุตสาหกรรม

เมษายน

 • ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002 จากสถาบัน Lloyd’s Register Quality Assurance Limited

ปี 2538

มีนาคม

 • ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ขยายกำลังการผลิตจาก 1.8 ล้านตันต่อปีเป็น 2.4 ล้านตันต่อปี

กรกฎาคม

 • ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญบริษัท อายุ 10 ปี เสนอขายแก่นักลงทุนในต่างประเทศจำนวน 110 ล้านเหรียญสหรัฐ

ปี 2537

มกราคม

 • เพิ่มทุนเป็น 5,100 ล้านบาท

กุมภาพันธ์ 

 • เริ่มดำเนินการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (HSM, HFL) แปลสภาพเป็นบริษัทมหาชน

กันยายน 

 • เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2535

พฤษภาคม

 • ส่งวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคจำนวน 85 คน ไปศึกษาดูงานและเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่ประเทศอิตาลี

ตุลาคม

 • เพิ่มทุนเป็น 4,800 ล้านบาท

ปี 2533

มีนาคม

 • จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 4,000 ล้านบาท

สิงหาคม

 • ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1140/2533 สำหรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ตุลาคม

 • จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 51 เพื่อดำเนินกิจการให้บริการท่าเรือน้ำลึก