ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 
2562
2561
2560
   
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
รายได้จากการขายและการให้บริการ
ล้านบาท
25,19931,42825,332
รายได้รวม
ล้านบาท
25,49131,58528,452
ต้นทุนขายและให้บริการ
ล้านบาท
25,10329,29021,841
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
ล้านบาท
972,1393,491
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ล้านบาท
(1,802.88)8674,535
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
21,88825,90925,538
หนี้สินรวม
ล้านบาท
63,14665,26766,205
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ล้านบาท
(41,258)(39,358)(40,667)
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ล้านบาท
(41,803)(39,921)(41,285)
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ร้อยละ
(7.31)2.8117.90
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
ร้อยละ
N.A.N.A.N.A.
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย
ร้อยละ
(7.40)3.5522.30
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่า
N.A.N.A.N.A.
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
บาท
(0.16)0.104.07
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
บาท
(3.76)(3.59)(35.54)