ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 
2563
2562
2561
  ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่*
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่*
(ปรับปรุงใหม่)
รายได้จากการขายและการให้บริการ
ล้านบาท
18,12525,19931,428
รายได้รวม
ล้านบาท
18,26125,48731,585
ต้นทุนขายและให้บริการ
ล้านบาท
17,41525,57029,290
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
ล้านบาท
710(371)2,139
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ล้านบาท
376(1,803)867
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
19,68021,88825,909
หนี้สินรวม
ล้านบาท
34,20163,14665,267
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ล้านบาท
(14,521)(41,258)(39,358)
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ล้านบาท
(15,042)(41,803)(39,921)
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ร้อยละ
2.08(7.15)2.81
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
ร้อยละ
N.A.N.A.N.A.
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย
ร้อยละ
10.04(7.40)3.55
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่า
N.A.N.A.N.A.
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
บาท
0.03(0.16)0.10
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
บาท
(1.35)(3.76)(3.59)

 

หมายเหตุ :

* บริษัทฯ นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ม 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานรายงานทางการเงินที่มีผลต่องบการเงิน ประกอบด้วย
    1. ฉบับที่ 7 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน: คือการจัดกลุ่มประเภทของรายการให้ถูกต้อง ซึ่งกระทบในส่วนของ งบกำไรขาดทุนในปี 2563 และ 2562 แต่ไม่กระทบในงบแสดงฐานะทางการเงิน
    2. ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน คือการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งมีผลกระทบในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนในปี 2563 แต่ไม่กระทบในปี 2562 เนื่องจากบริษัทได้เลือกวิธีปรับกำไรสะสมต้นงวด