ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน  
2565
2564
2563
         
รายได้จากการขายและการให้บริการ
ล้านบาท
33,933 35,313 18,125
รายได้รวม
ล้านบาท
33,952 35,404 18,179
ต้นทุนขายและให้บริการ
ล้านบาท
33,528 32,309 17,415
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
ล้านบาท
406 3,005 710
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ล้านบาท
(2,923) (536) 376
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
22,945 23,279 19,680
หนี้สินรวม
ล้านบาท
41,043 38,350 34,201
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ล้านบาท
(18,098) (15,071) (14,521)
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ล้านบาท
(18,563) (15,758) (15,042)
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ร้อยละ
8.61 (1.52) 2.08
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
ร้อยละ
N.A. N.A. N.A.
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย
ร้อยละ
(4.87) 5.18 10.04
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่า
N.A. N.A. N.A.
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
บาท
(0.26) (0.05) 0.03
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
บาท
(1.67) (1.40) (1.35)