ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 
2564
2563
2562
     
รายได้จากการขายและการให้บริการ
ล้านบาท
35,31318,12525,199
รายได้รวม
ล้านบาท
35,40418,26125,487
ต้นทุนขายและให้บริการ
ล้านบาท
32,30917,41525,570
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
ล้านบาท
3,005710(371)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ล้านบาท
(536)376(1,803)
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
23,27919,68021,888
หนี้สินรวม
ล้านบาท
38,35034,20163,146
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ล้านบาท
(15,071)(14,521)(41,258)
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ล้านบาท
(15,042)(15,042)(41,803)
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ร้อยละ
(1.52)2.08(7.15)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
ร้อยละ
N.A.N.A.N.A.
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย
ร้อยละ
5.1810.04(7.40)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่า
N.A.N.A.N.A.
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
บาท
(0.05)0.03(0.16)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
บาท
(1.40)(1.35)(3.76)