แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อก้าวสู๋ความเป็นองค์กรชั้นนำในการปฏิบัติตามหลักธรรมมาภิบาล(หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี)ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนั้น คุณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสติลอินดัสตรี จำกัด(มหาชน) หรือ เอสเอสไอได้พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียให้มีประประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้มีนโยบายเรื่อง การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนขึ้นถ้าท่านมีข้อมูลที่อยู่ในข่ายที่จะทำให้ท่านหรือบริษัทเอสเอสไอได้รับหรืออาจได้รับความเสียหาย เช่น การกระทำที่ผิดกฏหมายหรือจริยธรรม การทุจริต ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น ท่านสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผ่าน 2 ช่องทางด้วยกัน

1. ทางไปรษณีอีเล็กทรอนิกส์ โดยส่งมาที่…

Email : ssigcg@ssi-steel.com

2. ทางไปรษณี โดยส่งจดหมายมาที่ คณะกรรมการกำกับดูแลที่ดี บริษัทสหวิริยาสติลอินดัสสตรี จำกัด(มหาชน) ตู้ ปณ. 534 ปณจ. บางรัก กทม.10500

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ควรใช้ถ้อยคำสุภาพ ระบุความจริงหรือพฤติการณ์ให้ชัดเจน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ การพิจารณาแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน จะเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ทุกขั้นตอนจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับข้อมูลต่างๆ ที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้รับจะรักษาไว้เป็นความลับ

แบบแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน