การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

1) รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27
1) หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27
2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
3) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
4) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
5) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

* ถ้าท่านพบปัญหาในการเรียกอ่านเอกสาร กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลด