ศูนย์บริการข้อมูล

ศูนย์บริการข้อมูล

ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค

ด้วยเล็งเห็นถึงบทบาทสำคัญที่มีต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศเอสเอสไอจึงริเริ่มจัดตั้งโครงการ”ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค”

ด้วยเล็งเห็นถึงบทบาทสำคัญที่มีต่อการพัฒนาระบบ เศรษฐกิจของประเทศ และสนับสนุนนโยบายของ ภาครัฐ ในการพัฒนาธุรกิจของธุรกิจขนาดย่อม และผู้ประกอบ การรายย่อยที่ใช้งานเกี่ยวข้องกับเหล็กแผ่นรีดร้อนใน ภาคการผลิต เอสเอสไอจึงริเริ่มจัดตั้งโครงการ

ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค”

ขึ้นในปี 2546 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการดังกล่าวในด้านเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวกับเหล็กแผ่นรีดร้อน รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจขนาดย่อมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งทางด้านต้นทุนบุคลากร คุณภาพสินค้าและการบริการ

ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค ของเอสเอสไอมีรูปแบบของการให้บริการแก่ธุรกิจ ขนาดย่อมและผู้ประกอบการรายย่อยที่มีภาคการผลิต เกี่ยวข้องกับเหล็กแผ่นรีดร้อน ดังต่อไปนี้

การบริการข้อมูล

 • ให้บริการข้อมูลทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง กับการใช้งาน เหล็กแผ่นรีดร้อน
 • ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
 • ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการทดสอบ

การบริการตรวจสอบ

 • ให้บริการแนะนำศูนย์ทดสอบหรือหน่วยงานทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)และมาตรฐานสากล
 • ให้บริการประสานงานการตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเหล็กแผ่นรีดร้อน
 •       Download เอกสารความปลอดภัยของสินค้า(MSDS)

การให้คำปรึกษาและแนะนำด้านเทคนิค

 • ให้บริการคำปรึกษาทางด้านเทคนิคโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการของบริษัท
 • ให้บริการคำปรึกษาทางด้านเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานอื่นที่มีความชำนาญ
 • ให้ความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการใช้งานอย่างเหมาะสม
 • ให้ความร่วมมือในการพัฒนาสินค้าใหม่

การฝึกอบรม

 • ให้บริการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนระบบการประกันคุณภาพและการจัดการด้านการผลิต

ติดต่อขอรับบริการ

1

สามารถรับบริการติดต่อผ่านศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตามที่อยู่ติดต่อ ดังนี้
ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด(มหาชน)
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2 ถ.สุรศักดิ์ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 662 630 0280-6, 662 238 3063-82 Ext. 1266
โทรสาร : 662 630 0287
อีเมล์ : technicalservice@ssi-steel.com

2

ศูนย์ฯ พิจารณาคำร้องและแจ้งรายละเอียดกลับให้ทราบ

3

ศูนย์ฯ จัดหาและดำเนินการตามที่ได้รับการร้องขอ

4

ศูนย์ฯ จัดทำบันทึกประวัติการดำเนินการเพื่อประเมินผลการให้บริการ