เอสเอสไอสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก

นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทส่งมอบโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงฯ เพื่อความยั่งยืน ให้กับนายจงรักษ์ วัตรสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเชือก ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมแสดงความยินดี  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน และชุมชน เพื่อให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายของโรงเรียนด้านโภชนาการ และสร้างรายได้ให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งนักเรียนสามารถนำทักษะความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันได้