มอบทุนวิจัยปริญญานิพนธ์ โครงการ SSI for Young Engineers ปี 1

นายนาวา จันทนสุรคน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ มอบทุนวิจัยปริญญานิพนธ์ เรื่องเหล็กจำนวน 7 ทุน ทุนละ10,000 บาท ภายใต้โครงการ “Structural Steel Improvement (SSI) for Young Engineers Program 2017” ให้แก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ผ่านการเข้ารอบ โดยโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อผลักดันนิสิตนักศึกษาที่จะก้าวไปเป็นวิศวกร ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างในอนาคต ให้มีการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในด้านการใช้โครงสร้างเหล็กให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันก่อให้เกิดการพัฒนาของอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมก่อสร้าง และส่งผลต่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ

ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการวิจัย โครงการ SSI for Young Engineers จะดำเนินการมอบทุนเพิ่มเติมอีกจำนวน 10,000 บาท และทำการตัดสินรางวัลผลชนะเลิศมอบเงินจำนวน 20,000บาท แก่งานวิจัยที่ยอดเยี่ยม โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตัดสิน