เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการ

บริษัทสหวิริยาสตีลจำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อให้บริการข้อมูลต่างๆของบริษัทฯตลอดจนเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้สนใจทั่วไป โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานอย่างรอบคอบก่อนใช้บริการเว็บไซต์ เมื่อท่านใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯแล้วบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรับและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ