นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

Slide #1
Slide #2
Slide #3
Slide #4
Slide #5
Slide #6

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

การพัฒนาแบบยั่งยืน

เพื่อความซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้หลักการบริษัทธรรมาภิบาล

ที่เอสเอสไอ เราทุกคนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่สำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูล และร่วมพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรือง ให้เคียงคู่ไปกับการเติบโตของบริษัท การเติบโตและความสำเร็จของบริษัทตลอดทศวรรษที่ผ่านมา แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นมาตรฐานสากล

ในขณะเดียวกัน เราไม่เคยละเลยต่อการเอาใจใส่ในคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานทุกคน ชุมชน และสังคมโดยรอบ รวมทั้งการดูแลใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องอยู่ภายใต้หลักการของ “การกำกับดูแลกิจการที่ดีแบบยั่งยืน” ทั้งนี้เพื่อรักษาความสมดุลย์ระหว่างการดำเนินธุรกิจ พร้อมกับการทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

SSI กับสังคมและชุมชน

เอสเอสไอขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังสร้างสรรค์สังคมให้พัฒนา เคียงคู่ไปกับธุรกิจ โดยดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา การกีฬา ประเพณีวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสังคม

SSI กับ สิ่งแวดล้อม

เอสเอสไอเฝ้าปรับปรุงและพัฒนาโครงการสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องจริงจัง ทั้งการลงทุน การบริหารจัดการ และการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงาน เพื่อประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน และควบคุมป้องกันมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

SSI กับ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จากปรัชญาและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร เอสเอสไอจึงใส่ใจต่อคุณภาพความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เกี่ยวข้องทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน รวมทั้งชุมชนโดยรอบ