SSI คว้ารางวัลดีเด่นอนุรักษ์พลังงาน Thailand Energy Awards 2023 เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมประกวดระดับอาเซียน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงาน-ควบคุม ในการประกวด Thailand Energy Awards 2023 จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อยกย่องและแสดงความชื่นชมแก่ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน พร้อมกับส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัว ในการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น การได้รับรางวัลดังกล่าวทำให้เอสเอสไอได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประกวดรางวัลในระดับอาเซียนในชื่อรางวัล  “ASEAN Energy Awards” ประเภท การจัดการพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

เอสเอสไอได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานด้วยการควบคุมให้การใช้พลังงานในองค์กรเกิดประโยชน์สูงสุด และดำเนินมาตรการประหยัดพลังงาน ทั้งในส่วนของมาตรการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตโดยตรง เช่น มาตรการลดการสูญเสียพลังงานความร้อนที่เตาเผาเหล็กโดยการเคลือบวัสดุพิเศษที่ผนังเตาเผาหมายเลขหนึ่ง มาตรการลดแรงดันน้ำในกระบวนการล้างผิวเหล็ก และมาตรการที่เกี่ยวกับระบบการสนับสนุนการผลิต เช่น การเปลี่ยนไปใช้งานหลอด LED ประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการตามระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001 : 2018 เพื่อให้เกิดการปรับปรุงสมรรถนะพลังงาน ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  ลดต้นทุนด้านพลังงาน  และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

เอสเอสไอเคยได้รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงานประเภทโรงงาน-ควบคุม จำนวน 4 ครั้ง (พ.ศ.2551 พ.ศ.2557 พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2566) และรางวัลดีเด่นประเภทผู้บริหารด้านอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม จำนวน 1 ครั้ง (พ.ศ.2552) จากการประกวด Thailand Energy Awards และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวดในระดับอาเซียน พร้อมกับได้รับรางวัล “ASEAN Energy Awards” ประเภทการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในโรงงานขนาดใหญ่ (พ.ศ. 2557)