เหล็กแผ่นรีดร้อนP/Oเอสเอสไอรักษ์โลก อบก.รับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์

มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ประเภทล้างผิวและเคลือบน้ำมัน  ของเอสเอสไอ ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากอบก. เน้นย้ำการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ให้การรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ประเภทล้างผิวและเคลือบน้ำมัน (Hot Rolled Coil Pickled & Oiled – HRC P/O)   ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ขั้นตอนการได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การกระจายสินค้า การใช้งาน และการจัดการของเสียหลังหมดอายุการใช้งาน รวมถึงการขนส่งที่เกี่ยวข้อง

ก่อนหน้านี้ ผลิตภัณฑ์ของเอสเอสได้ผ่านการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากอบก.แล้ว 2 ชนิด ประกอบด้วย 1) เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน  และ 2) เหล็กท่อเหลี่ยม

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นการแสดงข้อมูลให้ผู้บริโภคได้ทราบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจชื้อของผู้บริโภค และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น การใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกด้วย

เอสเอสไอมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับแนวทางการบริโภคในปัจจุบัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งสำหรับการแข่งขันในตลาด พร้อมขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำต่อไปในอนาคต