เอสเอสไอจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ” จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ไทยซีซีทาวเวอร์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 โดยมีนายวิทย์ วิริยประไพกิจ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้รับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และนายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานผลงานด้านธุรกิจรวมถึงกลยุทธในการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการสร้างความเป็นเลิศทางด้านปฏิบัติการ และสร้างโอกาสในการเติบโตจากฐานธุรกิจ