เอสเอสไอบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการปรับปรุงระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556 บริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการปรับปรุงระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ของบริษัทฯ กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินระยะสั้นและระยะยาวทุกรายทั้งหมดจำนวน 8 ราย โดยเจ้าหนี้สถาบันการเงินทุกรายได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างเจ้าหนี้ (Intercreditor Memorandum of Understanding) กับบริษัทฯ และเจ้าหนี้สถาบันการเงินระยะสั้นของบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวน 5 ราย ได้ลงนามในสัญญาปรับปรุงระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ (Loan Rescheduling Agreement) เรียบร้อยแล้ว

สาระสำคัญของการปรับปรุงระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

1. เจ้าหนี้สถาบันการเงินระยะสั้น จำนวน 5 ราย คิดเป็นมูลหนี้รวมประมาณ 4,486.37 ล้านบาท ตกลงที่จะเปลี่ยนสถานะวงเงินกู้จากเงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวอายุ 3 ปี แบบทยอยชำระคืนเงินต้น โดยจะชำระเป็นรายไตรมาส เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 และสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2558 ในจำนวนเจ้าหนี้สถาบันการเงินระยะสั้น 5 รายนี้มี 2 ราย ซึ่งได้ดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัทฯ ยุติการดำเนินการดังกล่าวแล้ว

2. เจ้าหนี้สถาบันการเงินระยะยาว จำนวน 3 ราย คิดเป็นมูลหนี้รวมประมาณ 10,214.82 ล้านบาท ตกลงที่จะขยายระยะเวลาการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวออกไป โดยมูลหนี้ส่วนที่หนึ่งประมาณ 6,105.63 ล้านบาท ขยายระยะเวลาการชำระคืนจากเดิมสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2561 เป็นเดือนมีนาคม 2564 และมูลหนี้ส่วนที่สองประมาณ 4,109.19 ล้านบาท ขยายระยะเวลาการชำระคืนจากเดิมสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2561 เป็นเดือนมีนาคม 2563

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการจัดโครงสร้างทางการเงินแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Financial Plan) ของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสภาพคล่องได้ดียิ่งขึ้น