กลุ่มเหล็กสหวิริยาชูจัดซื้อแนวESG-จัดสัมมนา-มอบรางวัลผู้ขายดีเด่น

นายจิร  โชตินุชิต  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักจัดหากลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI เป็นประธานเปิดงานการประชุมสัมมนาผู้ขายกลุ่มเหล็กสหวิริยาประจำปี 2567  และพิธีมอบโล่รางวัลให้กับผู้ขายดีเด่นประจำปี 2566  จำนวน 8 ราย และประกาศนียบัตรชมเชยผู้ขายที่มีมาตรฐานสูง จำนวน 20 ราย ในด้านคุณภาพสินค้า ราคา    การส่งมอบสินค้า และบริการได้ตรงตามกำหนดเวลา รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของกลุ่มเหล็กสหวิริยา  นอกจากนี้ ได้ชี้แจงนโยบาย ระเบียบ และเป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มเหล็กสหวิริยาปี 2567 ที่มุ่งเน้นการดำเนินเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG  และภาพรวมการดำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัท  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างสัมพันธภาพที่ดีสำหรับการติดต่อทางด้านธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายของบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา

ภายในงาน ผู้ขายฯ ได้ชมนิทรรศการ การดำเนินงาน และกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา (SSI-TCRSS-WCE-PPC) พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “Green Product, Carbon Credit และ ESG”  โดยดร.ศิรินทิพย์ จันทร์ถึง หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม SSI  และหัวข้อ “แนวร่วมต่อต้านคอรัปชั่นของภาคเอกชนไทย (CAC)”  โดยคุณภิญญ์ ศิริประภาศิริ  ผู้จัดการโครงการ CAC สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้ มีผู้ขายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200  คน  ณ  ห้องประชุมออดิทอเรียม  บริษัท  สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้