SSIเน้นใช้ทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน คว้า3รางวัลประสิทธิภาพจัดการกากอุตสาหกรรม

นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้แทนบริษัทรับรางวัลจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีปัญหาเสี่ยงต่อการลักลอบทิ้งโดยใช้หลักการ 3Rs & KAIZEN (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย 1) 3Rs Awards 2) Zero Waste Achievement Awards 3) 3Rs+ Award ด้านการลดปริมาณของเสียที่ต้องจัดการ ประเภทเหรียญทองแดง จากนายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม โครงการดังกล่าวกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนใช้ประโยชน์ของเสียและลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจัด และสร้างความรู้ ความเข้าใจของภาคอุตสาหกรรมในการจัดการกากอุตสาหกรรมหรือการนำของเสียที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ตามหลัก 3Rs โดยนำหลักการ KAIZEN เข้ามาเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ของเสีย และสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ในการนี้ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตเอสเอสไอ ยังได้รับเกียรติร่วมเวทีเสวนาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์กากของเสีย” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน และเป็นแนวทางการจัดการที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจ พร้อมทั้งร่วมเสนอแนะรูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดการของเสียที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต้องการในอนาคตไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา