SSI ร่วมพันธมิตร5อุตสาหกรรมหลักจัดตั้ง CCUS Consortium มุ่งเป้า Net Zero

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีกลุ่ม (คนแรกจากซ้าย) ร่วมการประกาศจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการดักจับใช้ประโยชน์ และกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ “CCUS Consortium”  (CCUS) พร้อมกับผู้บริหารขององค์กรสมาชิก ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (Thai Oil) บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด (SCG Cement) บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (BIG) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)(PTTGC)  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) และพันธมิตรภาคการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ภายในงาน Future Energy Asia 2022 โดยมีนางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองปลัดกระทรวงพลังงานให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและองค์กรสาธารณะเป็นที่ปรึกษา ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

สำหรับกลุ่มความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการดักจับใช้ประโยชน์ และกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ “CCUS Consortium” เกิดจากการร่วมกันจัดตั้งระหว่างศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรมเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาชิกใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก คือ กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊ส (Oil & Gas) ซีเมนต์ (Cement) เหล็ก (Steel) เคมี (Chemical) และพลังงาน (Power) เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาและการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมผลักดันและพัฒนาเทคโนโลยี CCUS ให้มีทิศทางที่สอดคล้องกับเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ และกฎหมายของประเทศไทย พร้อมขับเคลื่อนองค์กรและประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)