เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บวัคซีนโควิดเพื่อชุมชน กลุ่มเหล็กสหวิริยามอบตู้แช่วัคซีนรพ.บางสะพาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยา (SSI-TCRSS-TCS-BSBM-WCE) สนับสนุนตู้แช่สำหรับแช่วัคซีนโควิด-19 จำนวน 1 ตู้ให้กับโรงพยาบาลบางสะพาน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเก็บรักษาวัคซีน พร้อมสนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนให้แก่ชุมชนในพื้นที่บางสะพาน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019(โควิด-19) โดยมีนายแพทย์เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน และ นายวิเชียร เกตุงาม กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ ร่วมรับมอบ

ปัจจุบันโรงพยาบาลบางสะพานได้รับการกระจายวัคซีนตามแผนงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อได้รับวัคซีนมาแล้ว ทางโรงพยาบาลมีอุปกรณ์ในการจัดเก็บที่ไม่เพียงพอ ซึ่งหากวัคซีนโควิด-19 อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม อาจส่งกระทบผลให้วัคซีนไม่อาจคงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่บางสะพานเสียโอกาสในการเข้าถึงวัคซีน ทางกลุ่มเหล็กสหวิริยาจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุขเพื่อให้ภารกิจในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครั้งนี้ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรค และก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน