กลุ่มเหล็กสหวิริยา เสริมเกราะป้องกัน Covid-19 มอบ “เจลแอลกอฮอล์” ทุกหมู่บ้าน อ.บางสะพาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยา สนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ภายใต้โครงการความร่วมมือ Save Bangsaphan มอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้แก่ 71 หมู่บ้าน 7 ตำบลในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ผ่านผู้นำชุมชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมสาธารณะภายในหมู่บ้าน ตามแนววิถีใหม่ (New Normal) เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่บางสะพานให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพานให้เกียรติเป็นประธานในการรับมอบ ณ หอประชุมอำเภอบางสะพาน