เสริมกลไกจัดการก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศ SSIลงนามMOUขยายผลจัดทำคาร์บอนฟุตปริ้นท์

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ และผู้บริหารองค์กรนำร่องที่เข้าร่วมโครงการ ร่วม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีการทวนสอบและรับรองผลการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กรของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรในภาคอุตสาหกรรมจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรด้วยการวิเคราะห์แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เพื่อกำหนดเป้าหมาย และหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมอันจะนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของประเทศ ภายในงานพิธีเปิดโครงการและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม จัดโดยองค์การบริหารจัดกำรก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา