ประกาศแจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด -19

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ขอแจ้งให้ทราบว่า มีพนักงานของบริษัท 1 ราย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2 ถนนสีลม ได้รับการตรวจและยืนยันผลตรวจจากแพทย์เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 ว่า ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยพนักงานท่านดังกล่าวมิได้มีการติดต่อโดยตรงหรือพบปะกับลูกค้าภายนอกแต่อย่างใด ซึ่งขณะนี้ได้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และไม่ปรากฏอาการป่วยรุนแรงแต่ประการใด

ทันทีที่ทราบ คณะกรรมการเฉพาะกิจรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของบริษัทได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของพนักงานตามข้อปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1) ปิดพื้นที่เสี่ยงชั่วคราวสำนักงานอาคารประภาวิทย์ เพื่อทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามมาตรการปฏิบัติกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว
2) ให้พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพนักงานผู้ติดเชื้อดังกล่าว เข้ารับการตรวจหาเชื้อทันที โดยอยู่ระหว่างรอผลตรวจ และทำการกักตัวเองในที่พักอาศัย (Self-Quarantine at Home) โดยทันทีตามระยะเวลามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
3) ให้พนักงานกลุ่มเฝ้าระวังให้ทำการกักตัวเองในที่พักอาศัย (Self-Quarantine at Home) โดยทันทีตามระยะเวลามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขหากมีอาการไข้ให้รีบพบแพทย์ทันที และรายงานต่อหัวหน้า
4) ก่อนหน้านี้ ได้ดำเนินนโยบายให้พนักงานสำนักงานอาคารประภาวิทย์ สีลม สามารถปฏิบัติงานจากบ้าน (Work From Home) เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการเดินทาง

สถานการณ์ในปัจจุบันไม่ได้ส่งผลกระทบกับการผลิต การขาย และการให้บริการลูกค้าของบริษัทแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทได้มีการนำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) มาใช้เพื่อให้ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ขอยืนยันว่าเราให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียอย่างสูงสุดด้วยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)อย่างเคร่งครัด รวมถึงติดตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เราก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันโดยยึดมั่นความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเป็นหลัก