วิ่งฅนเหล็ก2020มอบ3ล้านช่วยเหลือ20องค์กร 13ปีร่วมสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสแล้ว31.9ล้าน

5 พันธมิตรอุตสาหกรรมเหล็ก ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS BlueScope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (NS-SUS) และบริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (JSGT) มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็กเวอร์ชวลรัน 2020 จำนวน 3,000,000 ล้านบาทให้แก่มูลนิธิที่ช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส จำนวน 20 แห่ง เพื่อนำไปส่งเสริมโอกาสด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพรายได้ และการศึกษา ซึ่งจากการจัดงานรวมทั้งหมด 13 ครั้ง กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็กมีเงินรายได้สะสม ที่นำไปบริจาคให้มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสต่างๆ รวมเป็นจำนวนเงิน 31.9 ล้านบาท