SSI Group ร่วมประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

SSI Group ร่วมประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

    วันที่ 17 มีนาคม 2563 กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมโรค การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแต่งตั้งทีมดำเนินการคัดกรอง แยกกัก กักกัน และคุมไว้สังเกต ในระดับอำเภอ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับหมู่บ้าน สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศในพื้นที่ ตามแนวทางที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติกำหนด ณ หอประชุมอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

    ซึ่งกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 2 ด้าน คือ มาตรการภายในองค์กร อาทิ จัดตั้งศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้กับพนักงาน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักสาธารณสุข โดยกำหนดให้พนักงาน ผู้มาติดต่อต้องรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายตามมาตรการคัดกรองก่อนเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานหรือโรงงาน จัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้เพียงพอต่อพนักงาน ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อรถรับส่งพนักงานและสำนักงาน เป็นต้น

นอกเหนือจากนี้ กลุ่มเหล็กสหวิริยา ยังมีมาตรการส่งเสริมภายนอก อาทิ ร่วมสนับสนุนการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ซึ่งจัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุข ส่งเสริมกลุ่มอาชีพท้องถิ่นผลิตหน้ากากผ้าสำหรับใช้ทดแทนและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งหาแนวทางในการสนับสนุนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์สำหรับหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่น เป็นต้น

    ทั้งนี้ นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน ได้จัดประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อ.บางสะพานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง รองผู้อำนวยการสนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.ราชบุรี ผู้อำนวยการ รพ.บางสะพาน สาธารณสุขอำเภอบางสะพาน ผู้แทน ผกก.สภ.บางสะพาน ผกก.สภ.ธงชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเหล็กสหวิริยา อสม. ตัวแทนผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 150 คน ณ หอประชุมอำเภอบางสะพาน

    โดยได้ชี้แจงรายละเอียดมาตรการ ดังนี้

    1. แจ้งมาตรการระยะเร่งด่วนฯ และสั่งการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติ ตามประกาศ คกก.โรคติดต่อ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ฉบับที่ 1

    2. แจ้งการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเพิ่มเติม อันได้แก่ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และเน้นย้ำการสแกนเข้มค้นหาผู้เดินทางมาจาก/กลับมาจาก ประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตราย 4 ประเทศและ ประเทศที่มีการแพร่ระบาดต่อเนื่อง 11 ประเทศ

    3. ชี้แจงการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบางสะพานในการจัดการดูแลหากพบผู้ป่วย และแนวทางจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกรณีพบผู้ป่วยจำนวนมากกว่าความสามารถในการให้บริการ

    4. กำชับการจัดอบรมและรายงานผลการจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้า ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาชุมชน กศน. และ รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ตามห้วงเวลาที่กำหนด พร้อมเร่งการทำแผนแจกจ่ายหน้ากากอนามัยจากผ้าจำนวนประมาณ 63,000 ชิ้นให้ถึงมือประชาชนในพื้นที่โดยด่วน

    5. เน้นย้ำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโรคและการป้องกันตนเองที่ถูกต้องไปยังสาธารณชน ห้างร้าน สถานประกอบการ โรงแรม โดยผ่านผู้นำท้องที่ และอสม. เป็นแกนหลัก

    6. ณ วันที่ 17 มี.ค.63 อ.บางสะพาน ไม่มีผู้ถูกกักตัวในบ้าน (home quarantine) ทั้งนี้ได้เตรียมความพร้อมเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำพื้นที่ในกรณีพบผู้ป่วย