โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ต่อยอดพัฒนาเครือข่าย โครงการกองทุนสหวิริยาฯ จัดโครงการค่ายติวเข้ม วิทย์-คณิต-อังกฤษ-ไทย ก่อนสอบ O-NET

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยนางสาวนฤมล นวลวงศ์ ผู้จัดการอาวุโส สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม SSI ผู้แทนบริษัทฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายติวเข้ม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทย์-คณิต-อังกฤษ-ไทย เตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี ของโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน โรงเรียนในโครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน รุ่นที่ 6โดยมีโรงเรียนในศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนกำเนิดนพคุณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เข้าร่วม จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน โรงเรียนบ้านดอนทอง โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว โรงเรียนวัดนาผักขวง โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย โรงเรียนบ้านดอนสง่า และโรงเรียนมัธยมนพคุณ ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนจำนวน 195 คน และคณะครู จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน