เอสเอสไอ มอบแปลงผักไฮโดรโปนิกส์แก่โรงเรียนบ้านทองมงคล

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไปสำนักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ส่งมอบแปลงเกษตรอินทรีย์ ระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics System) ให้แก่โรงเรียนบ้านทองมงคล โดยมีนางสาววรลักษณ์ จันทร์ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งพนักงานเอสเอสอาสา ร่วมแร่งร่วมใจกันในการก่อสร้างโรงเรือน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางธุรกิจ ได้บริโภคผักปลอดภัยจากสารพิษผ่านโครงการอาหารกลางวัน ผลผลิตส่วนหนึ่งนำไปจำหน่ายให้กับ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่อไป