CACรับรองเอสเอสไอเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยต่อต้านทุจริต

นายเกริกไกร จีระแพทย์ กรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (The Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) มอบใบประกาศรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต แก่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดย นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม เป็นผู้แทนบริษัทรับมอบ โดยเอสเอสไอผ่านกระบวนการประเมินตนเองว่าบริษัทมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท