เอสเอสไอรายงานผลการระดมทุน

เอสเอสไอได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น พันธมิตรและนักลงทุน ระดมทุนได้เงิน 10,972.34 ล้านบาท จากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2556 จำนวน 9,404.09 ล้านบาท และจำหน่ายเงินลงทุนใน TCRSS 1,568.25 ล้านบาท นำไปลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจโรงถลุงเหล็กและซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ได้อนุมัติแผนการจัดโครงสร้างทางการเงินแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Financial Plan) และอนุมัติแผนการระดมทุนเพิ่มเติมโดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 19,433,670,324 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.68 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offerings) และ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยเอสเอสไอได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนการเพิ่มทุนของเอสเอสไอแก่นักลงทุนทราบครั้งที่ 1-9 มาตามลำดับนั้น

นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสเอสไอ เปิดเผยถึงผลการเพิ่มทุนของเอสเอสไอว่า เอสเอสไอได้ดำเนินการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสร็จสิ้นไปแล้วเป็นจำนวน รวม 13,829.55 ล้านหุ้น ประกอบด้วย 1) กลุ่มสหวิริยา 8,199.64 ล้านหุ้น 2) พันธมิตรทางธุรกิจและผู้ถือหุ้นทั่วไป 2,736.77 ล้านหุ้น คิดเป็นเงินที่ระดมได้รวม 9,404.09 ล้านบาท

ทั้งนี้มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายรวมจำนวน 5,604.11 ล้านหุ้น ซึ่งเอสเอสไอจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของเอสเอสไอ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือต่อไป

นอกจากนี้เอสเอสไอได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TCRSS เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ได้รับเงินจำนวน 1,568.25 ล้านบาท ซึ่งได้นำไปลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก

“สำหรับธุรกิจโรงถลุงเหล็ก ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด นั้นได้ดำเนินการเพิ่มทุนชำระแล้วจาก 473 ล้านเหรียญสหรัฐเป็น 895.61 ล้านเหรียญสหรัฐเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ธุรกิจโรงถลุงเหล็กได้

“เอสเอสไอได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทางธุรกิจเป็นอย่างดีในการระดมทุนโดยการขายหุ้นเพิ่มทุนและการขายทรัพย์สิน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในธุรกิจ วิสัยทัศน์ การบริหารจัดการ และบุคลากรของเอสเอสไอ การเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้เอสเอสไอ และ ทำให้ต้นทุนทางการเงินของเอสเอสไอลดลงอีกด้วย“ นายวินกล่าว