SSI Supports “Sahaviriya Bangkok Triathlon 2013”

Mr. Nava Chantanasurakhon, Vice President, Public Affairs and Social Responsibility Division of Sahaviriya Steel Industries Plc.…