กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

Slide #1
Slide #2
Slide #3
Slide #4
Slide #5
Slide #6

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

SSI กับ สังคมและชุมชน

เอสเอสไอให้ความสำคัญกับการดูแลและเกื้อกูลเอาใจใส่ ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องจริงจังและส่งเสริมให้มีการสร้างจิตสำนึกที่ดี ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

ร่วมสร้างสรรค์สังคมและพัฒนาท้องถิ่นไทย

ภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังสร้างสรรค์สังคมให้พัฒนาเคียงคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยรวมเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กในเครือสหวิริยาบางสะพาน ในนามของ “กลุ่มเหล็กสหวิริยา” ดำเนินการโครงการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ทั้งด้านการศึกษา การส่งเสริมอาชีพและรายได้ การเสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรม รักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้มั่นคงก้าวหน้า ควบคู่กับความมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นต่อพันธกิจ “การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม” ด้วยตระหนักดีว่า จุดเริ่มต้นของสังคมที่ดีเริ่มจากการ “ให้” โดยมุ่งเน้นการให้การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมอาชีพและรายได้ ทำนุบำรุงศาสนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้คนในสังคม และฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มในชุมชนแวดล้อมที่อยู่ร่วมกัน ตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในสังคม บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในหลายด้านได้แก่

พัฒนาด้านการศึกษา

การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรของชาติ การพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงให้การสนับสนุนและพัฒนาในด้าน นับตั้งแต่สถานศึกษา ครู และนักเรียน บริษัทตระหนักดีว่า สถานศึกษาที่มีความพร้อมในการเป็นแหล่งความรู้ ครูที่มีความรู้และศักยภาพในการสอน ก็จะสามารถสร้างนักเรียนให้เติบโตเป็นกำลังหลักที่มีความพร้อมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง เป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้สังคมต่อไป จึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการดำเนินกิจกรรม อันได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านการศึกษา เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ

 • การสนับสนุนงบประมาณ โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ห้องสมุด และห้องประชุมวิชาการให้แก่โรงเรียนบางสะพานวิทยา โรงเรียนบ้านสวนหลวง
 • การสนับสนุนงบประมาณการจัดจ้างครูผู้สอนเด็กปฐมวัย ภาษาอังกฤษ ดนตรีให้แก่โรงเรียนในเขตบางสะพาน อาทิ โรงเรียนบางสะพาน โรงเรียนบ้านสวนหลวง
 • การสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ โรงเรียนบ้านท่าขาม โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์
 • โครงการอบรมพัฒนาความรู้ข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา
 • โครงการสัมมนาครูในเรื่องความรู้และเทคนิคการสอนวิชาศิลปะ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย
 • โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปีแก่นักเรียนในชุมชนบางสะพาน และทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
 • โครงการค่ายความรู้เยาวชน ค่ายฤดูร้อน ค่ายศิลปะ ค่ายสิ่งแวดล้อม
 • โครงการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาประจำปีนักเรียนบางสะพาน
 • โครงการเตรียมความพร้อมสอบแอดมิสชั่นสู่มหาวิทยาลัย
 • โครงการส่งเสริมคนเก่งบางสะพานสู่ความเป็นเลิศ
 • โครงการสะพานความรู้สู่ชุมชน

ส่งเสริมอาชีพและรายได้

บริษัทเชื่อว่า สังคมที่เป็นสุขและอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็น มาจากพื้นฐานสภาพแวดล้อมที่ทุกคนในชุมชนมีอาชีพและมีรายได้อย่างเพียงพอสามารถเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน บริษัทจึงให้ความสำคัญต่ออาชีพในชุมชน โดยสนับสนุนโครงการพัฒนาอาชีพการเกษตรพืชหลักของชุมชน ที่เน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความรู้ในการผลิตสินค้าชุมชน โดยร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชน อาทิ สำนักงานเกษตรอำเภอ สถานีพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านโครงการที่บริษัทดำเนินการไปในปีที่ผ่านมา

 • โครงการสนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในการเกษตรทั่วทั้งอำเภอบางสะพานรวม 1,000 ตัน
 • โครงการสัมมนาความรู้เทคโนโลยีการเกษตรพืชเศรษฐกิจหลักบางสะพาน
 • โครงการพัฒนาความรู้ผลิตสินค้าชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

เสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรม

ความผาสุกของคนในชุมชน เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินชีวิตในสังคม บริษัทจึงให้ความสำคัญในกิจกรรมทางศาสนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมพื้นฐานความเป็นอยู่ที่ดีงามของชุมชน เพื่อให้ดำรงอยู่คู่กับวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนซึ่งเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็น กิจกรรมที่บริษัทได้ดำเนินการได้แก่

 • โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
 • โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ วันแม่ และวันพ่อแห่งชาติ
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้กลุ่มผู้นำชุมชน
 • การสนับสนุนการจัดสร้างอาคารศูนย์การศึกษาท้องถิ่น
 • จัดทำบุญกฐิน ทำบุญผ้าป่าสามัคคีร่วมกันทั้งผู้บริหารบริษัทและพนักงาน ให้แก่วัดต่าง ๆ ในชุมชน
 • สนับสนุนการบูรณะวัดและก่อสร้างสถานที่ของหน่วยงานในชุมชน

ร่วมรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

หน้าที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ คือความรับผิดชอบและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงทรัพยากรของชุมชน บริษัทจึงให้ความสำคัญในการควบคุมดูแลระบบสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลจากความใส่ใจนี้ทำให้บริษัทได้รับรางวัลรับรองด้านสิ่งแวดล้อมมากมายจากหน่วยราชการที่กำกับดูแล อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้ใส่ใจเฉพาะสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรเท่านั้น หากแต่ยังคงยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จึงได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับบริษัทในกลุ่มเครือสหวิริยา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาจารย์ นักเรียนและประชาชนในชุมชน อาทิ เช่น

 • โครงการฟื้นฟูวนอุทยานแม่รำพึงและปล่อยปู-กุ้ง เนื่องในโอกาส 5 ธันวามหารา
 • โครงการรักษ์ชายหาดบางสะพาน เนื่องในโอกาส 12 สิงหามหาราชินี
 • โครงการสนับสนุนสถานศึกษาพัฒนาป่าชายเลนแม่รำพึง
 • โครงการสนับสนุนสถานศึกษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการศึกษา
 • โครงการสนับสนุนสถานศึกษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการศึกษา

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม บริษัทให้ความใส่ใจต่อสังคมในระดับมหภาค ทั้งนี้ ความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นพันธกิจและนโยบายของบริษัท โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในแรงผลักดันสังคมไทยให้พัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินโครงการในด้านต่างๆ อาทิ

 • โครงการเกษตรสมัยใหม่ เอสเอสไอ ร่วมใจราชประชานุเคราะห์ โดยมุ่งหวังให้นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ได้เรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ปลูกพืชแบบไร้ดินจากการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในอนาคต อีกทั้งยังสามารถพัฒนาเป็นโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน และพัฒนาเป็นโครงการเสริมรายได้ให้กับทางโรงเรียนต่อไป ตลอดจนเป็นต้นแบบการเกษตรสมัยใหม่ให้กับชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น โดยบริษัทได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ดำเนินกิจกรรมปลูกพืชไร้ดินโครงการแรกมอบให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย
 • โครงการศิลป์สานฝันปันน้ำใจ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม ให้เด็กได้เรียนรู้และฝึกทักษะการวาดภาพจากศิลปินทางด้านศิลปะ ใช้จินตนาการสร้างผลงานของตนเอง
 • การจัดตั้งกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาการศึกษาบางสะพาน เอสเอสไอโดยความร่วมมือกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดำเนิน “โคงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาการศึกษาบางสะพาน” โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารโรงเรียนในเขตอำเภอบางสะพาน จำนวน 20 แห่ง ส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการเพื่องชิงทุนสนับสนุนการดำเนินการตามแผน ซึ่งเป้นมิติใหม่ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานสู่ความเป็นเลิศ
 • พัฒนาศักยภาพช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมเหล็ก โดยมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเหล็กและเหล็กกล้าบางสะพาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า
 • โครงการอนาคตเหล็กไทย สร้างด้วยเด็กไทย สร้างเสริมประสบการณ์วิศวกรรุ่นเยาว์ ให้เยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้อุตสาหกรรมเหล็กและความรู้ที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมความสนใจในการศึกษาต่อสายวิศวกรรมของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในเขตบางสะพาน

นอกจากนั้น บริษัทยังได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบความเดือดร้อนจากอุบัติภัยธรรมชาติเสมอมา โดยบริษัทได้ร่วมบริจาคสร้างบ้านพักให้แก่ผู้ประสบภัยที่บ้านน้ำเค็ม หลังเกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติจากสึนามิ และได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เช่น

 • โครงการร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยร่วมกับบริษัทในเครือสหวิริยามอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
 • โครงการร่วมใจต้านภัยหนาว โดยร่วมกับบริษัทในเครือสหวิริยามอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาว ผู้ประสบความเดือดร้อนจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน
 • มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านกองบัญชาการช่วยรบพิเศษ
 • โครงการสนับสนุนสถานศึกษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการศึกษา
 • โครงการสนับสนุนสถานศึกษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการศึกษา

นี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่บริษัทมอบให้สังคมและชุมชนตลอดมาด้วยจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมไทย และตระหนักอยู่เสมอว่าอนาคตที่ดีของชาติต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกคน