มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรอย่างยั่งยืน SSIรับรางวัลองค์กรต้นแบบแรงงานพันธุ์ดี

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายนาวา จันทนสุรคน กรรมการผู้จัดการใหญ่ รับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจต้นแบบแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2566 ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ลูกจ้างสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน เมื่อเร็วๆนี้

สืบเนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดำเนินโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2564 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้ นายจ้าง ลูกจ้างได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ได้แก่ ที่ดิน หรือพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณสถานประกอบกิจการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว พืชผลทางการเกษตรหรือเลี้ยงสัตว์ และนำผลผลิตมาใช้สำหรับบริโภคและจำหน่าย เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพ อันเป็นจุดเริ่มต้นของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยในปีนี้กระทรวงแรงงานได้ประกาศเกียรติคุณและมอบโล่รางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานจนประสบผลสำเร็จ สามารถสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างนายจ้างลูกจ้าง อีกทั้งยังเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการอื่นในการปลูกฝังแนวทางการดูแลคุณภาพชีวิตของลูกจ้างให้มีความสุขในการทำงาน มีความมั่นคง มีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน