SSIเข้าร่วมโรงงานนำร่องโครงการพัฒนากลไกเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อกำหนดราคาคาร์บอน-การลงทุนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ รับมอบประกาศนียบัตรองค์กรนำร่องที่เข้าร่วม “โครงการพัฒนากลไกเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อกำหนดราคาคาร์บอนและการลงทุนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปีที่ 2” จากนายรองเพชร บุญช่วยดี รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำกลไกราคาคาร์บอน (Carbon Pricing Instruments) มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร พัฒนาองค์กรต้นแบบสำหรับการประยุกต์ใช้กลไกการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กรและพัฒนาคู่มือแนวทางการนำกลไกการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กรรายสาขา เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ และเป็นทางเลือกในการสร้างแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์ให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ เอสเอสไอมุ่งมั่นสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ โดยได้ให้ความสำคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก ผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน ทรัพยากร รวมทั้งการเกิดขยะ ของเสีย และมลพิษจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ ผ่านกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ 1. การจัดทำรายงานการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ภายใต้มาตรฐาน ISO 14064-1 2. การร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย 3. การใช้ทรัพยากรและพลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพอ 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 5. การร่วมกับพันธมิตรจัดตั้ง CCUS Consortium มุ่งเป้า Net zero และ6. โครงการ Life Cycle Assessment (LCA) ร่วมกับ Worldsteel Association